Подпомагат горски и ловни стопанства с над 4 млн. лв

Най-много средства ще бъдат отпуснати по мярка 226 ”Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

4352 ~ 2 мин. четене

18 инвестиционни предложения по пет мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) бяха разгледани от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), предадоха от фонда. Голяма част от тях – 15 на брой, са по горските мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 226 ”Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”. Общата предвидена субсидия е близо 3.5 млн. лв.

Три общини планират да залесят терени с широколистна растителност. Субсидиите са от бюджета на мярка 223 и възлизат на 902 128 лв.

Ще бъдат отпуснати 3 346 971 лв. от бюджета на мярка 226 на 12 проекта. Чрез тях общините Несебър, Приморско, Криводол и Копривщица ще изградят водоизточници и наблюдателни кули и купят оборудване за противопожарни депа. Държавно ловно стопанство „Граматиково” ще оборудва противопожарни депа, а община Ракитово ще изгради противопожарна кула. Горско стопанство „Чирпан” планира да почисти площите в гори, пострадали от пожари, и да ги презалеси с широколистни култури. Община Чирпан пък ще изгради противопожарна кула с локаторна станция.

Лесотехническият университет в община Велинград също спечели финансиране – за създаване на система за откриване на горските пожари и мониторинг на околната среда в учебно-опитното горско стопанство „Г. Аврамов” в с. Юндола. Със средствата по проекта ще бъде създадена и оборудвани кула за пожаронаблюдение. Проектът на община Маджарово е за изграждането на горски път, лесокултурни прегради, минерализовани ивици и противопожарни депа и купуването на защитни облекла, каски и ръкавици.

Освен по горските мерки ДФЗ одобри и три проекта по мерки от Ос 3 на ПРСР. Църквата "Свети Вмчк. Георги" в община Разлог ще бъде ремонтирана с пари по Мярка 322”Обновяване и развитие на населените места” . По Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” ще бъде финансирано изграждането на дневен център за хора с увреждания в Плевенска област. Община Сливница планира атракцион за отдих и развлечение. Субсидията за този проект е от бюджета на Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”. Тези три инвестиционни предложения ще получат 946 410 лв.

Коментари: 0