Представиха община Кюстендил на туристическа борса „Вашата ваканция”

Организатор на събитието е Бургаската регионална туристическа асоциация и съорганизатор - Министерството на икономиката и енергетиката

Туристическа борса „Вашата ваканция” отново събра представители на туристическия бранш от 61 общини, хотелиери, неправителствени организации и туроператори от България, Гърция, Турция и Италия. Изложението се проведе в периода 24–25 април 2014г. в град Бургас.

Организатор на събитието е Бургаската регионална туристическа асоциация и съорганизатор - Министерството на икономиката и енергетиката. Тазгодишният форум се проведе с акцент върху религиозния културен туризъм, което направи възможно представянето на други дестинации, различни от морските.

Участието на Община Кюстендил в туристическия форум се осъществи по проект, изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие. В рамките на проекта „Стратегия Дантелетика” дестинация Кюстендил – Невестино – Земен представи своя туристически продукт, обединяващ природа, традиции и хилядолетна история в четири тематични туристически пакети. Представянето им се осъществи на собствен информационен щанд с представители на трите общини – партньори по проекта. Участието завърши с презентация в зала пред участници във форума.


“Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001/3.2-03/2012/005 ”Осъществяване на рекламни дейности и дейности по информация, публичност и визуализация за реализацията на проект „"Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции и хилядолетна история“, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-03/2012/005  по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Коментари: 0