Процедурите за комасация започват до 2020 г.

Обсъжда се създаването на законова процедура, при която в уедряването може да участва само един от съсобствениците, в случай че останалите не могат да бъдат намерени

Интересът към подаването на заявления за уедрявания показва, че до 2020 г. ще могат да стартират процедури за комасация на около 200 землища, уедрявани на доброволен принцип. Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова на Поземления форум в София, на който бяха обсъдени предизвикателствата пред поземлените отношения у нас.

Основните проблеми пред уедряването са административните процедури, които са финансово недостъпни за дребните собственици, и в трудното намиране на всички собственици на един имот.

За решаването им се обсъжда премахването на редица административни такси и създаването на законова процедура, при която може да участва само един от съсобствениците, в случай че останалите не могат да бъдат намерени.

Уедряването на земите повишава стойността на земята, като икономически ефективни са имоти от 40-50 дка, докато у нас средният размер е 5.5 дка, посочи Боянова. На следващ етап ще се направят разчети каква част от стимулите за уедряване могат да бъдат поети от държавата.

Тази година споразуменията за ползване на земеделски земи за първи път ще се изготвят в електронен вид, след като това вече се случва с декларациите по чл. 69 и чл. 70 от ЗСПЗЗ и заявленията за споразумения. Това ще доведе до значително облекчение както на земеделските производители, така и на администрацията, считат от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

„Трябва да помислим как да мотивираме участниците в споразуменията за ползване да ги сключват за дългосрочен период, поне за 5 години, а не само за една, защото, който кандидатства за субсидии по агроекология, например, трябва да ползва земята повече от година“, каза още зам.-министър Боянова.

Коментари: 0