Само 18% от България с кадастрални карти

В регистрите са вписани всички областни градове с изключение на София, където от кадастрални карти са покрити 16 района от общо 24-те

Едва 17,98% от територията на страната е вписана в кадастралната карта на страната до 30 март. Това се посочва в отчета на Агенцията по вписванията, който бе разгледан от министрите на днешното им редовно заседание.

Кадастърът е обхванал всички областни градове без София, за която са включени само 16 района. В картата са вписани и 95 общински центрове,  508 други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи и Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

Набраната до този момент информация обхваща 6 329 624 броя недвижими имоти, които представляват около 30% от общия брой на недвижимите имоти в България.

Според плана за тази година в кадастралните регистри трябва да бъдат вписани административните райони „Студентски”, „Банкя”, „Искър”, „Нови Искър” и „Панчарево” в Столична община, общинските центрове Панагюрище, Брацигово и Пещера и други 10 населени места, с обща площ 100 882 ха.

При достатъчно средства ще се създаде и кадастрална карта на останалите невъзложени до сега осем административни района на София - Красно село, Възраждане, Подуяне, Слатина, Изгрев, Лозенец, Илинден и Триадица, както и на 26 градове – общински центрове, и на други 46 землища на населени места.

За всички плажове по Черноморското крайбрежие пък ще бъдат изработени специализираните карти и регистри.

С програмата се предвижда Агенция по вписванията да продължи развитието на Интегрираната информационна система, обслужваща дейността на службите по вписванията, и адаптирането й към промените в нормативната уредба. Целта е да се създаде възможност официалните документи, като скици, схеми, удостоверения и др.,  да бъдат издавани от всяка служба по геодезия, картография и кадастър за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра, и подобряване административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и търговските дружества, добавят от МС.

Коментари: 0