Правителството променя правилата за преструктуриране на банките

Целта е въвеждане на европейска директива преди влизането в ERM 2

Правителството променя правилата за преструктуриране на банките
1356 ~ 2 мин. четене
Правителството одобри законопроект с промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП). Измененията са част от плана за присъединяване на България към ERM II и Банковия съюз.

Целта на измененията е в националното законодателство да се въведат разпоредби, свързани с прилагането на европейския регламент за установяване на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране.

Одобреният днес законопроект предвижда при изпълнение на задачите и упражняване на правомощията си националните органи за преструктуриране да прилагат Регламент (ЕС) № 806/2014 и ЗВПКИИП. Регламент (ЕС) № 806/2014 ще се прилага по отношение на България от датата на установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ.

Предложените изменения регламентират ролята на Единния съвет по преструктуриране и националния орган за преструктуриране в националната рамка за преструктуриране с оглед присъединяването на България към Единния механизъм за преструктуриране. Предвижда се прехвърляне на Фонда за преструктуриране на банки към БНБ и обособяването в него на два подфонда – подфонд за финансиране на прилагането на инструментите и правомощията за преструктуриране по този закон само по отношение на клонове на кредитни институции от трети държави, и подфонд за набиране на вноски по чл. 69, чл. 70 и чл. 71 от Регламент (ЕС) № 806/2014 и прехвърлянето им към Единния фонд за преструктуриране.

Заради предвиденото прехвърляне на Фонда за преструктуриране на банки от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) към БНБ, се предвижда и прехвърляне на функциите на ФГВБ по учредяване на мостова банка и дружество за управление на активи към органа за преструктуриране.

Наред с това са предложени някои изменения, които целят коригиране на съществуващо към момента несъответствие между българския Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Директива 2014/59/ЕС относно финансирането на капитала на мостовата институция и дружеството за управление на активи.


Подкрепи Economic.bg