Бюджетният излишък се стопи през февруари

Министерството на финансите обяснява свиването с добавките към пенсиите и COVID мерките

Бюджетният излишък се стопи през февруари

Снимка: Economic.bg/Архив

Бюджетният излишък към края на февруари е 137 млн. лв., показват предварителните данни и оценки за салдото по консолидираната фискална програма (КФП). Спрямо януари има намаление с 273 млн. лв. – това са пари, които местната и централната власт са похарчили над събраното през втория месец на годината.

Бюджет 2021

За сравнение, за първите два месеца на 2020 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите в размер на 1.48 млрд. лв.

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 7.361 млрд. лв. Съпоставени със същия период на предходната година, те намаляват със 103 млн. лв., като данъчните и неданъчните приходи са номинално близки по размер, докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват със 114 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2021 г. са в размер на 7.224 млрд. лв., което е 13.8% от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха в размер на 5.984 млрд. лева. Ръстът на разходите спрямо същия период на 2020 г. е свързан главно с предприетите социално-икономически мерки за преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COIVID-19, вкл. изплатените добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците януари и февруари, по-високите здравноосигурителни плащания, разходи за субсидии по сметките за средства от ЕС, както и базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2020 г., увеличените размери на минималната и максималната пенсия от началото на годината и други.

Коментари: 0