Бюджетният излишък достигна 1.8 млрд. лв. към края на март

Размерът на фискалния резерв е 11.9 млрд. лв.

Бюджетният излишък достигна 1.8 млрд. лв. към края на март

Правителството одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2016 г., изготвена на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет.

Консолидираният бюджет завършва първото тримесечие с излишък от 1.8 млрд. лв. или 2.1% от прогнозирания брутен вътрешен продукт за тази година, показват данните Министерството на финансите. Положителното салдо се формира от излишък по националния бюджет от 819.7 млн. лв. и по европейските средства - 1.043 млрд. лв.

От Министерството на финансите отчитат, че подобрението на бюджетната позиция с 1.8 процентни пункта спрямо година по-рано, продължават да бъдат по-високите приходи и свиването на разходите спрямо същия период на 2015 г. Освен по-високите данъчни и осигурителни приходи за първо тримесечие през март са постъпили и значителни по размер грантове от ЕК в частта на помощите за общо 786.1 млн. лева. Част от тези постъпления са възстановени на България разходи, направени в края на 2015 г., а друга част са аванси по европейските програми за новия програмен период 2014-2020 година.

Постъпилите през трите месеца приходи и помощи са 9.097 млрд. лв. или 27.6% от годишните разчети. Съпоставено с първото тримесечие на предходната година приходите и помощите нарастват с 1.3 млрд. лв. (16.7%).

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, е 6.6 млрд. лв., което представлява 25.4% от планираните за годината приходи. Съпоставено с март 2015 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 11.1% (659.4 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци.

Приходите от преки данъци са в размер на 1.2 млрд. лв. или 25.7% от предвидените като спрямо първо тримесечие на 2015 г. нарастват със 119 млн. лв. (11%). Приходите от косвени данъци са в размер на 3.4 млрд. лв., което е 25.7% от разчетите. Обичайно приходите от ДДС са най-високи по дял, за трите месеца те са 2.3 млрд. лв., което е ръст с 15.1 на сто на годишна база.

Размерът на фискалния резерв към 31 март е 11.9 млрд. лв., а размерът на невъзстановения ДДС към края на март е 141.2 млн. лева. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 1.069 млрд. лв. (22.9% от разчетените за годината), като спрямо края на март 2015 г. нарастват с 12.6% или 119.4 млн. лева. 
Коментари: 0