Dietsmann предлага 2 млн. лв. за остатъчния дял от „Енергоремонт“

Целта на холандската компания е да стане едноличен собственик на българското дружество

Dietsmann предлага 2 млн. лв. за остатъчния дял от „Енергоремонт“
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Холандската индустриална компания Dietsmann N.V. предлага да плати общо 1.993 млн. лв. на миноритарните акционери в „Енергоремонт-Холдинг“ АД. За тези пари чуждестранното дружеството иска да придобие остатъчния дял от 2.5%, а ако търговото предложение бъде успешно, ще притежава 100% от капитала на българското предприятие.

Към момента Dietsmann притежава пряко и чрез свързаната компания „Миления 77“ ЕООД 97.5% от капитала на „Енергоремонт-Холдинг“. Акциите, които са обект на търговото предложение, са всички останали акции на дружеството - 480 295 обикновени поименни безналични с право на глас. Всички книжа са от един клас и се търгуват на Българска фондова борса, Основен пазар, Сегмент Акции Standard.

Dietsmann предлага да закупи акциите на останалите акционери в „Енергоремонт Холдинг“ на цена от 4.15 лв. за брой. Това е най-високата цена за една акция на българската компания, платена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК за последните 6 месеца. В търговото предложение е посочено, че среднопретеглената пазарна цена за последните 6 месеца е 3.197 лв. Също така е посочено, че Справедливата цена на акция, изчислена съгласно оценъчни методи по чл. 5 от Наредба № 41 на Комисията за финансов надзор, е 2.21 лв.

В края на юли холандската компания Dietsmann официално финализира сделката по покупката на 97.5% от българската „Енергоремонт-Холдинг“.

Dietsmann възнамерява да запази непроменен собствения си предмет на дейност и предмета на дейност на „Енергоремонт-Холдинг“ АД като положи усилия да развие основните дейности, в които дружеството е специализирано - ремонт, поддръжка и модернизация на електропроизводствени мощности, и разшири географското присъствие на Групата на пазарите на другите балкански страни, се казва в позицията на холандската компания.

Традиционни пазари и региони, в които Dietsmann извършва дейност са Африка и Каспийския регион, където има добре развита петролна и газова индустрия – сектор, в който холдингът има значителен опит и експертиза. Чрез придобиването на „Енергоремонт-Холдинг“.
Коментари: 0