ЕК глоби БЕХ със 150 млн. лв.

Енергийният холдинг и неговите дъщерни дружества са злоупотребили с господстващото си положение

ЕК глоби БЕХ със 150 млн. лв.
Европейската комисия глоби със 150 млн. лв. „Български енергиен холдинг“ (БЕХ), „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ (част от „групата БЕХ“) за блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Държавното дружество БЕХ и неговите дъщерни компании са отказвали на конкурентите си достъп до газопреносната мрежа и до съоръжението за съхранение на газ, както и са резервирали капацитет, който не им е необходим по газопровода за внос. ЕК започва наказателната процедура след жалба на "Овергаз" от 2011 г., когато компанията се оплака, че ѝ е отказан достъп до газопреносната мрежа.

Официалната процедура по разследване на поведението на групата БЕХ Комисията започва на 4 юли 2013 г. след проверка в помещенията на групата през септември 2011 г. Тогава министър на енергетиката в кабинета "Борисов 1" е Трайчо Трайков. Комисията е изготвила изложение на възраженията през март 2015 г., последвано от писмо с изложение на фактите.

Според решението на Комисията, групата БЕХ има господстващо положение както на пазарите за газова инфраструктура, така и на пазарите за доставка на газ в България. В него се заключава също, че БЕХ и неговите дъщерни дружества са злоупотребили с господстващото си положение, като са възпрепятствали навлизането на пазарите за доставка на газ в България чрез неправомерно ограничаване на достъпа до притежаваната и експлоатираната от тях инфраструктура.

„Български енергиен холдинг” използвал господстващото положение на едно от дъщерните си дружества — „Булгартрансгаз“, за да защити почти монополното положение на другото си дъщерно дружество, „Булгаргаз“, по отношение на доставките на газ. Освен това „Булгаргаз“ се е презапасявало с капацитет по единствения газопровод за внос, транспортиращ газ през Румъния за България, за да не може той да бъде използван от потенциални конкуренти.

В периода между 2010 и 2015 г. групата БЕХ е блокирала достъпа до следната газова инфраструктура:
  • вътрешната газопреносна мрежа на България;
  • единственото газохранилище в България;
  • единствения газопровод за внос на газ в България, който е бил изцяло резервиран от БЕХ.
Така без да имат достъп до тази основна инфраструктура, за потенциалните конкуренти е било невъзможно да навлязат на българския пазар за доставки на газ на едро в България. Това е попречило на развитието на конкуренция и е осигурило почти монополно положение на „Булгаргаз”, пишат от ЕК.

Групата на БЕХ е глобена, тъй като поведението ѝ нарушава член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара.

„Потребителите във всички държави членки трябва да могат да се възползват от предимствата на един интегриран и конкурентен единен европейски енергиен пазар. Години наред българските потребители на природен газ са били лишени от възможност за избор на доставчици, тъй като групата БЕХ е отказвала да предостави достъп до своята газова инфраструктура на други доставчици на газ на едро. С днешното решение ще насърчим развитието на отворен и конкурентен енергиен пазар в полза на потребителите в България, в съответствие с целите на Енергийния съюз”, коментира комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията.

БЕХ е традиционният държавен енергиен оператор в България, който е вертикално интегрирано дружество. Неговото дъщерно дружество „ Булгартрансгаз“ контролира газовата инфраструктура в България. Друго негово дъщерно дружество — „Булгаргаз“, извършва доставки на газ за потребителите в България.

Днешното решение е още един пример за това как прилагането на правилата на ЕС за конкуренцията допълва законодателните действия за осигуряване на отворени и конкурентни пазари на газ в ЕС, в съответствие с целите на Енергийния съюз. По-специално Комисията има за цел да подобри конкуренцията и равнището на сигурност на доставките на газ на пазарите в Югоизточна Европа, включително в България.

Премахването на пречките пред навлизането на конкуренти ще позволи на българския пазар на газ на едро да функционира по-ефективно, с повече купувачи и продавачи, и ще осигури на българските потребители по-добри цени и възможност за избор на доставчици на газ, добавят от Комисията. Това ще бъде допълнително улеснено от откриването на междусистемната връзка за транспортиране на газ между България и Гърция, за която Комисията одобри на 8 ноември 2018 г. публична помощ, както и от проекта за енергийно сътрудничество между България, Румъния, Унгария и Австрия (БРУА), който ще даде възможност на българските търговци на едро да разнообразят своите източници на доставки.

Глобата беше определена въз основа на Насоките на Комисията от 2006 г. за определяне на глобите (вж. съобщение за медиите IP/06/857 и информационна бележка MEMO/06/256). При определянето на размера на глобата Комисията взе под внимание съответните продажби на дружеството в България, тежестта на нарушението и неговата продължителност.

„Български енергиен холдинг“ (БЕХ) е държавно дружество, което извършва дейност в енергийния сектор в България. БЕХ контролира няколко български енергийни дружества, включително „ Булгаргаз“, което е основният доставчик на газ на едро надолу по веригата в България, и „Булгартрансгаз“ — собственик на българската преносна мрежа и на единственото газохранилище в България.

От ЕК припомнят, че всяко лице или дружество, пострадало от антиконкурентното поведение, описано в това дело, може да предяви иск за обезщетение за вреди пред съдилищата в страните от ЕС. Съдебната практика на Съда на ЕС и на Съвета потвърждават, че при дела в националните съдилища дадено окончателно решение на Комисията представлява доказателство със задължителна доказателствена сила, че поведението се е състояло и е било незаконно. Въпреки че Комисията вече е наложила глоба на участниците в картела, обезщетения за вреди могат да бъдат присъждани, без да бъдат намалявани с оглед на наложената от Комисията глоба.

Припомняме, че с решение на Народното събрание от 24 ноември 2017 г. за предприемане на необходимите действия за приключване на Дело COMP/B1/AT.39849 – БЕХ Газ, депутатите решиха страната ни да не признава вина по казуса. На 19 юли тази година депутатите възложиха на министъра на енергетиката да предприеме действия за постигане на споразумение по делото, взимайки предвид актуалната практика на Европейската комисия по дела със сходен предмет.

Коментари: 0