Как се изчислява компенсацията по новата мярка „Запази ме“

Служителите вече ще получават средства в размер на 75 на сто от месечния осигурителен доход, а не по 24 лв. на ден

Как се изчислява компенсацията по новата мярка „Запази ме“

Снимка: Красимир Свраков

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

От месец януари 2021 г. вече са в сила промените в правителствената мярка „Запази ме” на Агенцията по заетостта (АЗ), която осигурява финансови компенсации на работниците и служителите от принудително затворените бизнеси. Предвид удължаването на противоепидемичните мерки и бизнес кризата у нас, компенсациите за периода януари-март ще се изчисляват по нов модел, приет по-рано тази година от социалното министерство, който е по-благоприятен за бизнеса.

Основната промяна се състои в това, че при продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, компенсацията ще бъде в размер на 75% от осигурителния доход за октомври 2020 г. Допреди промените служителите получаваха по 24 лева на ден.

В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в основния трудов договор, действащ към датата на акта на държавния орган, постановил затварянето на бизнеса.

Изчисляването на компенсацията за месеците януари, февруари и март  2021 г. става по следния начин:

Осигурителният доход за месец октомври 2020 г. се разделя на броя на работните дни в месеца, за който ще се изплащат средствата, и се умножава по броя на работните дни, за които се изплащат компенсации, т.е. броя дни през отчетния месец, в който е ползван неплатен отпуск.

Заявлението и приложенията към проекта се подават в дирекции "Бюро по труда” от работодателите, чиито работници и служители желаят да получават компенсации по проект „Запази ме” по следните начини:

  • по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;
  • с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор;
  • на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа, съобразно актуалните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.

Агенцията по заетостта представя и видео наръчник в помощ на работодателите.

Коментари: 0