ЕЦБ подкрепя повече прозрачност при преструктуриране на банки

От институцията подчертават, че обявяването на информация, свързана с титулярите на депозити и кредити, трябва да е съобразена със законодателството на Европейския съюз

Становище до БНБ:

ЕЦБ подкрепя повече прозрачност при преструктуриране на банки
Автор: Стилиян Гребеничарски

Европейската централна банка (ЕЦБ) изразява подкрепата си за въвеждане на мерки за по-голяма прозрачност при преструктуриране и фалит на кредитни институции. От Българска народна банка (БНБ) публикуваха официалното становище на институцията, подписано от Марио Драги, по повод запитване на БНБ за предложените промени в Закона за кредитните институции.

От ЕЦБ поощряват някои от предложените мерки, а към други имат забележки и напомнят за конкретни условия, които трябва а бъдат съблюдавани при корекцията на нормативната рамка. Напомняме, че народните представители Йордан Цонев и Делян Пеевски внесока промени в ЗКИ в две основни насоки. Първата е задължаване на квесторите/синдика на банка в процес на преструктуриране или фалит да наемат компания за проследяване на парични потоци в опит да бъдат възстановени част от средствата, за които има доказателства, че са отклонявани неправомерно. Предложението включва и вменяване на задължение на БНБ да направи предписания в тази насока.

Вторият аспект на проекта е обявяване на информация за крайния собственик на компании, които получават гарантирани от ФГВБ депозити или имат необслужвани кредити от банка в процес на ликвидация или преструктуриране.

В тази връзка и според процедурите, установени от законодателството, БНБ е поискала становище от Европейската централна банка на 20 ноември.

„ЕЦБ приветства въвеждането на мерки, които съдействат за възстановяването на активи и които подобряват усилията за събирането на вземания при преструктурирането на банки”, се казва в становището. В становището се подчертава, обаче, че и в момента БНБ има право да прави такива задължителни предписания до квесторите и дали тя ще го упражни или не зависи изцяло от самостоятелното ѝ решение. В този ред на мисли, ЕЦБ препоръчва на синдика в производството по несъстоятелност да не бъде вменявано същото задължение, а наемането на дружество за проследяване на финансови потоци да става по негова преценка.

Относно предложеното разкриване пред обществеността на поверителна информация с оглед на насърчаването на прозрачността при преструктурирането на банки, ЕЦБ отбелязва, че разкриването на поверителна информация от банките пред обществеността е обвързано със специфични задължения, изключения и забрани, закрепени в националното и правото на Европейския съюз. „В този смисъл предвиденото публикуване на имената на клиентите на дадена банка, т.е. на всички физически и юридически лица с необслужвани или просрочени кредити към банка, която се преструктурира, или в банка, чийто лиценз е отнет, трябва да бъде законосъобразно и балансирано с изискванията за закрила на личните данни. Следва да бъдат въведени гаранции относно публикуването на информация за клиентите, включително например оценка на това дали разкриването на информацията е пропорционално и със системно значение”, уточняват от институцията.

ЕЦБ приветства инициативата за установяване на крайните собственици на компаниите, регистрирани в зони със специален данъчен режим, които получава гарантирани по закон депозити. В становището обаче се напомня, че и според сега действащото законодателство, банките са задължени да събират тази информация в процеса на комплексна проверка на клиентите си и тя трябва да е налична и в момента.

Пълният текст на становището на ЕЦБ можете да откриете ТУК.

Коментари: 0