Финансовото министерство отчита още по-голям излишък

Към края на август положителното салдо е в размер на 2.47 млрд. лв.

Финансовото министерство отчита още по-голям излишък

Снимка: Economic.bg/Архив

1052 ~ 2 мин. четене
Излишъкът в бюджета продължава да расте, показват предварителните данни за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма (КФП). Към края на август положителното салдо е в размер на 2.47 млрд. лв., което е с над 450 млн. лв. повече спрямо месец по-рано.

Приходите и помощите по КФП към август 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 25.97 млрд. лв. (68% от годишния разчет), като спрямо август 2017 г. се отбелязва ръст от 2.69 млрд. лв. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2.4 млрд. лв. (10.8%). Увеличение се отчита и при постъпленията от помощи, които нарастват с 290.4 млн. лв.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2018 г. са в размер на 23.5 млрд. лв., което е 59.8% от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 21.1 млрд. лв. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз.

Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 738.2 млн. лв.
Подкрепи Economic.bg