График за кандидатстване по европроекти за 2016 г.

Приемът на заявления започва от края на февруари

График за кандидатстване по европроекти за 2016 г.
344 ~ 2 мин. четене

Държавен фонд „Земеделие“ публикува индикативния график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (2014 -2020 г.) за 2016 година.

Очаква се приемът на заявления да започне в края на месец февруари 2016 г. по площните мерки от Програмата - Мярка „Агроекология и климат“, Мярка „Биологично земеделие“, Мярка „Плащания по „Натура 2000” и "Рамковата директива  за водите“ и Мярка „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“. Крайният срок за подаване на документи е 12 юни 2016 г.        

Мярка „Хуманно отношение към животните“ от Програмата се предвижда да бъде отворена за прием през втората половина на месец март и ще приключи до средата на месец юни. През месец април се предвижда да се отвори подмярка „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП).

Вторият прием на проекти по подмярка „Инвестиции в земеделските стопанства“ се очаква да стартира през месец юли, а през месец септември, тя ще бъде отворена за прием на кандидатите в обхвата на Тематичната подпрограма.

Подмярка „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ е предвидена да бъде отворена за прием в края на октомври.

В началото на месец август 2016 г. се очаква да започне приемът по „Трансфер на знания и действия за осведомяване“, а от края на месец август до октомври ще се приемат заявления по Мярка „Учредяване на групи и организации на производителите“.

Общинските подмерки - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ също се очаква да се отворят за прием. За 5 седмици от края на месец юни ще стартира подаването на проекти по подмярка 7.2, а от края на месец юни до октомври ще се приемат заявления по подмярка – 7.6 от ПРСР (2014-2020 г.).           

Пълния индикативен график можете да видите ТУК

Подкрепи Economic.bg