Към март бюджетът е на голям дефицит

Основна част от „дупката“ се дължи на добавките към пенсиите в размер на 50 лв. всеки месец до изборите

Към март бюджетът е на голям дефицит

Снимка: МС

4796 ~ 2 мин. четене
Автор: Economic.bg

Бюджетният дефицит към края на март е 656.5 млн. лв., или 0.5% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) за цялата година. Това показват предварителните данни за изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП), публикувани от Министерството на финансите. От тях се вижда, че приходите в хазната растат, макар и с малко, но разходите се увеличават значително.

Бюджет 2021

Приходите, помощите и даренията по КФП към март 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 11.2 млрд. лв. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 365.8 млн. лв. (3.6%). Върху данъчните приходи оказват влияние приетите законодателни промени в крайните срокове за подаване на годишната данъчна декларация за 2020 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, както и за внасяне на корпоративния данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби (от 31 март на 30 юни 2021 г.), се посочва в прессъобщението на МФ.

През 2020 г. също бе удължен срокът по ЗКПО заради началото на пандемията, но от ведомството на Кирил Ананиев обясняват, че една част от данъчно задължените лица тогава вече са били подали годишна данъчна декларация за 2019 г., а също така са били внесли изравнителна вноска по корпоративния данък в регламентирания срок – 31.03.2020 г.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 11.9 млрд. лв. За сравнение, за същия период на 2020 г. те бяха в размер на 9.55 млрд. лв. Съществен принос за нарастването на разходите през първото тримесечие на 2021 г. имат мерките за борба с COVID-19 и преодоляване на социално-икономическите последствия от пандемията, казват от МФ.

Те посочват плащанията по мярката „60/40“, мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други.

В частта на разходите за пенсии са изразходени близо 320 млн. лв. за допълнителни добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до март. Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на годината, както и базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г. В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемиологична обстановка, вкл. разходи за ваксини, медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв. и други. В частта на капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, като това се дължи на извършени плащания по инвестиционни проекти на Българската армия, пътни инфраструктурни обекти и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към март 2021 г. от централния бюджет, възлиза на 479.3 млн. лв.

Коментари: 0