Европейският фонд подпомага малките и средни предприятия с 40 млн. лв.

През следващите три години от споразумението ще се възползват 330 български фирми

Европейският фонд подпомага малките и средни предприятия с 40 млн. лв.
3773 ~ 2 мин. четене
Малките и средни предприятия (МСП) в България ще получат допълнителен достъп до по-евтино финансиране, благодарение на програмата COSME на Европейската комисия. За тази цел Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) осигурява финансиране на стойност 40 млн. евро, което ще бъде разпределено от Националният гаранционен фонд (НГФ), чиято цел е да издава гаранции, допълващи обезпеченията, изисквани от търговските банки при отпускането на кредити за българския бизнес.

Парите ще се използват от фирми, изпитващи затруднения при осигуряване на изискваните обезпечения при кредит. Очакванията са през следващите три години от споразумението да се възползват 330 български предприятия.

„Удовлетворен съм, че българските малки и средни предприятия ще се възползват от Инвестиционния план за Европа, получавайки допълнително 20 млн. евро под формата на гаранции за следващите три години“, коментира зам.-председателят на Европейската комисия и комисар по работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност Юрки Катайнен. Според него споразумението ще даде тласък на тези предприятия да продължат напред с плановете си да се развиват, да прилагат иновации и да създават работни места.

Програма COSME е програма на ЕС за Конкурентоспособност на малките и средни предприятия (МСП) за периода 2014-2020 г. с общ бюджет 2.3 млрд. евро. Минимум 60% от парите следва да бъде насочен към подобряване на достъпа до финансиране за МСП в Европа посредством два финансови инструмента.

Механизмът за гарантиране на заеми (COSME LGF) предоставя преки и насрещни гаранции на финансови посредници, за да ги насърчи да предоставят заеми и лизинги на МСП. Този инструмент също така предлага и секюритизацията на портфейлите с дългово финансиране на МСП. Посредством Капиталовия механизъм за растеж на програмата (COSME EFG) се инвестира и във фондове за рисков капитал и дялово участие, които осигуряват финансиране за МСП основно по време на разширяването и растежа им.

Програма COSME надгражда Рамковата програма за предприемачество и иновации (CIP) (2007-2013), с която бяха усвоени кредити в размер на почти 21 млрд. евро и привлечени инвестиции за над 3 млрд. евро към почти 400 000 европейски МСП.
Подкрепи Economic.bg