Бюджетният излишък е 2.84 млрд. лв. към края на октомври

Общата сума на данъчните постъпления възлиза на 26.7 млрд. лв.

Бюджетният излишък е 2.84 млрд. лв. към края на октомври

Снимка: Economic.bg

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец октомври 2018 г. е положително в размер на 2.84 млрд. лв. (2.6% от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 3.2 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 376.6 млн. лв.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към октомври 2018 г. са в размер на 32.6 млрд. лв. или 85.3% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 3.06 млрд. лв. (10.9%), а постъпленията от помощи нарастват с 379.7 млн. лв. (63.3%).

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 26.7 млрд. лв., което представлява 85.9% от планираните за годината данъчни приходи. Съпоставено с данните към месец октомври 2017 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 9.4% (2.2 млн. лв.).

Приходите от преки данъци са в размер на 4.8 млрд. лв., или 83.4% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 402.2 млн. лв. (9.1%).

Приходите от косвени данъци са в размер на 13.1 млрд лв., което е 87% от разчетите за годината. Съпоставено с данните към октомври 2017 г., постъпленията в групата нарастват с 895.8 млн. лв. (7.3%). Постъпленията от ДДС са в размер на 8.6 млрд. лв., или 87.8% от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 31.10.2018 г. е 67.4 млн. лв. Приходите от акцизи възлизат на близо 4.4 млрд. лв. (84.9% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 198.3 млн. лв., или 104.3% от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 981.2 млн. лв., или 89.4 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 7.7 млрд. лв., което представлява 85.3% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13.4% (918.6 млн. лева). 

Неданъчните приходи са в размер на 4.3 млрд. лв., което представлява 92.5% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 1.5 млрд. лв.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 2018 г. възлизат на 29,7 млрд. лв., което е 75,7 % от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 26,6 млрд. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Нелихвените разходи са в размер на 28.2 млрд. лв., което представлява 75.7% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към октомври 2018 г. са в размер на 25.6 млрд. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2.4 млрд. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 43.5 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 630.4 млн. лв., или 87.3% от планираните за 2018 г.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 909.6 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 31.10.2018 г. е 11.1 млрд. лв., в т.ч. 10.8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
Коментари: 0