МФ отчита подобряване на дефицита до 1,9%

През декември 2015 г. се наблюдават леко влошен бизнес климат, дефлация и лек ръст на безработицата

МФ отчита подобряване на дефицита до 1,9%
3590 ~ 2 мин. четене
Краткосрочната бизнес статистика отчете положително развитие през ноември, след като индустриалното производство нарасна, продажбите на дребно и индексът на строителната продукция се върнаха към растеж, а спадът при оборота в промишлеността се забави. Общият показател за бизнес климата се понижи с 0.7 пункта през декември спрямо месец по-рано основно поради влошени очаквания в търговията на дребно и строителството. 

Това отчитат от Министерство на финансите в публикувания днес месечен обзор на българската икономика, който се изготвя от дирекция „Икономическа и финансова политика" и отчита основните макроикономически показатели за страната

Регистрираната безработица се повиши до 10% в края на 2015 г., но остана с 0.7 пр.п. под нивото си през съответния период на предходната година. Месечното нарастване на индикатора се дължеше преди всичко на по-ниско търсене на сезонна заетост. 

Потребителските цени нараснаха с 0.4% през декември спрямо предходния месец. С това инфлацията в края на годината бе -0.9%, а средногодишната й стойност бе -1.1%. 

За периода януари-октомври натрупаният излишък по текущата сметка достигна 1 064 млн. евро (2.4% от прогнозния БВП), като търговският дефицит възлезе на 3.1% от БВП. Салдото по финансовата сметка за периода бе отрицателно в размер на 2.5% от БВП. 

Брутният външен дълг достигна 34.3 млрд. евро (78.1% от БВП) към края на октомври, като се понижи както на месечна, така и на годишна база. Салдото по консолидирания бюджет на касова основа бе отрицателно в размер на 406.4 млн. лв. (0.5% от прогнозния БВП) към края на ноември. 

Отчетено бе значително подобрение на бюджетното салдо спрямо същия период на 2014 г., когато консолидираният баланс отчете дефицит в размер на 1 600.7 млн. лв. (1.9% от БВП)
Подкрепи Economic.bg