341 млн. лева за общински проекти в селата

Проекти се приемат в ДФЗ до 3 октомври

341 млн. лева за общински проекти в селата
Общините могат да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони, след като днес стартира подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Бюджетът по подмярката е 341 млн. евро.

Крайният срок за подаване на документите в областните дирекции на фонд “Земеделие” е 3 октомври. 

150 млн. евро са осигурени за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища и съоръжения. 

Предвидени са и 50 млн. евро за ремонт на съществуващи улици и прилежащите им площи. 

85 млн. евро пък са заделени за изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места с под 2000 еквивалент жители, които попадат в селски район. 

В бюджета по подмярка 7.2 се предвижда и безвъзмездна помощ от общо 40 млн. евро за общинска образователна инфраструктура. От нея 15 млн. са за детски градини, а 25 млн. - за основни или средни училища, финансирани от общините. 

10 млн. евро е финансирането за изграждане, ремонт, реставрация, купуване на оборудване или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот в селата. За изграждане и реновиране на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, финансовата помощ е 6 млн. евро. 

Всички допустими дейности, за които може да се кандидатства, са описани подробно в заповед РД 09-552/2.8.2016 г. на министъра на земеделието и храните Десислава Танева. Допълнителна информация за финансовото подпомагане на общините по подмярка 7.2 има и на сайта на фонд “Земеделие”.
Коментари: 0