МФ пласира ДЦК за 400 млн. евро

Средната цена е 99,16 за 100 евро номинал

МФ пласира ДЦК за 400 млн. евро

Министерството на финансите пласира успешно емисия едногодишни сконтови ДЦК с номинал 400 млн. евро и с падеж 03.12.2015 година. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност на одобрените поръчки на проведения на 01.12.2014 г. аукцион е 0,84%, а спредът спрямо бенчмарковите федерални германски облигации е 0,92%. 

Издадените книжа са краткосрочни и по тях не се изплаща лихвен купон. Доходността за инвеститорите се формира на база отстъпката от номиналната стойност при придобиването им. Средната цена, по която участниците закупиха книжата, е 99,16 за 100 евро номинал. Обемът на постъпилите поръчки възлезе на близо 1 230 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие в размер на 3,07.

Разпределението на инвеститорите на аукциона е както следва: банките придобиват 69,70% от книжата, пенсионните фондове 21,79%, застрахователните дружества 4,15%, договорни фондове и фондове за управление на активи 3,19%. и други инвеститори-1,17%.

Коментари: 0