Бизнес климатът леко се подобрява през февруари

Но остава далеч от предкризисните нива

Бизнес климатът леко се подобрява през февруари

Снимка: Unsplash

Общият показател на бизнес климата у нас нараства с 1.8 пункта през февруари 2021 г. в сравнение с предходния месец, достигайки 12.7%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). 

Все още не могат да бъдат достигнати нивата от 27.7%, отчетени през същия месец на 2020 г., непосредствено преди началото на кризата. Все пак тенденцията е положителна, имайки предвид стойностите от ноември и декември 2020 г., когато общият показател на бизнес климата е бил на по-ниски нива – респективно 5.7% и 4.9%.

Този месец е регистрирано подобрение на стопанската конюнктура в строителството и сектора на услугите, докато в промишлеността и търговията на дребно показателите остават на равнището си от януари.

Промишленост

При съставния показател „бизнес климат в промишлеността“ няма голяма промяна от стойностите през миналия месец. Промишлените предприемачи са умерени в оценките си относно настоящата производствена активност, но очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-оптимистични.

52% от предприятията посочват несигурната икономическа среда като основен фактор за развитието на бизнеса. След това се нареждат факторите „недостатъчно търсене от страната“ и „недостатъчно търсене от чужбина“. Недостигът на работна сила, включително квалифицирана, се посочва също като основно затруднение в производствената дейност на промишлеността.

По отношение на продажните цени прогнозите на мениджърите са за леко повишение, въпреки че преобладаващата част от тях очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Строителство

Съставният показател „бизнес климат в строителството“ се увеличава с 3.6 пункта. Това се дължи на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите за строителната активност през следващите три месеца също са оптимистични, което е съпроводено и от очакванията за допълнително наемане на персонал.

И строителните предприемачи посочват несигурната икономическа среда като основен проблем за дейността в сектора, следвана е от недостига на работна сила, както и от неблагоприятното въздействие на конкуренцията в бранша.

Мениджърите предвиждат продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца, но анкетата отчита и известни очаквания за увеличение.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва януарското си равнище. Прогнозите на търговците на дребно както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчици през следващите три месеца са по-благоприятни.

Несигурната икономическа среда и тук е основен фактор, който затруднява дейността на предприятията. През последния месец се наблюдава засилване на негативното му влияние. Недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша остават на второ и трето място.

Мениджърите не предвиждат промяна по отношение на продажните цени, но се увеличава делът на тези, които очакват повишение през следващите три месеца.

Услуги

Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се покачва с 5.3 пункта. Това е резултат от по-благоприятните оценки и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата тенденция се оценява като леко подобрена, а очакванията за следващите три месеца остават оптимистични.

Отново несигурната икономическа среда се посочва като основен фактор за най-сериозни затруднения за дейността на предприятията. Конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене се нареждат на второ и трето място, според данните.

По-голяма част от мениджърите предвиждат продажните цени в сектора да останат без промяна през следващите три месеца.

Коментари: 0