Потвърдиха кредитния рейтинг България

Страната ни запазва “BB+/B” със стабилна перспектива

Потвърдиха кредитния рейтинг България

Агенцията за кредитен рейтинг Standard & Poor's потвърди дългосрочния и краткосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута “BB+/B” със стабилна перспектива. Оценката за рейтинга е подкрепена от ниския правителствен дълг, както и от умерената външна задлъжнялост. Като ограничаващи фактори са посочени относително ниското равнище на дохода на глава от населението, слабата институционална среда.

Standard & Poor's преценяват, че финансовият сектор продължава да бъде изложен пред важни  предизвикателства, но отбелязват, че направените усилия са в посока намаляване на рисковете, имайки предвид насрочения преглед на качеството на активите на банковата система през 2016 г.  

Агенцията оценява, че икономическият растеж за 2015 г. ще бъде 3%, подкрепен от усилията на правителството за нарастване усвояването на средства по европейските фондове, а очакванията за 2016-2018 г. са за по-нисък растеж. Бюджетният дефицит ще се свие до 2,8% (на начислена основа) през 2015 г., след което постепенно ще достигне 2% от БВП през 2018 г.

Стабилната перспектива на оценката за рейтинга отразява балансът между икономическите и фискални рискове.

Standard & Poor's посочва условията, при които би могла да повиши рейтинга на България, а именно ако правителството адресира ефективно проблемите в управлението, с което да повиши потенциала за растеж на икономиката и да спомогне за привличането на повече преки чуждестранни инвестиции в експортния сектор, или ако икономиката расте с по-бързи темпове от очакваните, така че фискалната консолидация да се осъществи по-бързо.

Същевременно намаление на рейтинга би могло да се предприеме, ако финансовата система на страната се нуждае от значителна финансова подкрепа или в ситуация на изходящи финансови средства, което би създало напрежение върху платежния баланс на страната.

Коментари: 0