Производството в селското стопанство намалява

Брутната добавена стойност по базисни цени е достигнала 3.4 млрд. лв. и е с 9.5% по-ниска от 2017 г.

Производството в селското стопанство намалява
Крайната продукция, реализирана от отрасъл „Селско стопанство“ през 2018 г., възлиза на 8 млрд. лв. Първата оценка на Националния статистически институт (НСИ) показва, че спрямо миналата година има спад от 2%. Статистиката показва, че той се дължи на по-малкия обем продадена продукция, който намалява с 3.1% за година.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 5.4 млрд. лв. и отбелязва намаление спрямо 2017 г. с 2.8%. Спадът е в резултат на намалените обеми - с 4.6%. Продукцията в животновъдството е 1.98 млрд. лв. и е на същото ниво, както през 2017 г.

Стойността на вложенията за текущо потребление, използвани в селското стопанство през 2018 г., достига 4 672.5 млн. лв., което е с 4.3% повече от предходната година. Увеличението се дължи на увеличение в обемите с 1.3% и цените - с 3%.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2018 г., достига 3.4 млрд. лв. и е с 9.5% по-ниска от 2017 г., което е в резултат на понижение в цените - с 1.2% и намаление на обемите - с 8.4%.

Смесеният индекс на нетния доход по факторни разходи намалява с 14.8%, а на нетния опериращ излишък/смесен доход - с 18.7%, което е в резултат на намалените обеми на продукцията и субсидиите в селското стопанство спрямо 2017 г.

Смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2018 г. намалява спрямо 2017 г. с 30.5%.
Коментари: 0