Работната сила в България намалява

Вижте как се движи заетостта в различните сектори и възрастови групи

Работната сила в България намалява

Икономически активното население на възраст 15-64 години е 69,1%, или намалява с 1,3% в сравнение с третото тримесечие на 2015 г. Това показват данни на НСИ за третото тримесечие на 2016 г. за население.

През този период заетите в България на възраст 15-64 години са 64,2%, което е намаление с 0,3% спрямо същия период на миналата година.

 

Заетост

Общият брой на заетите лица над 15 навършени години е близо 3.1 млн. души, от които 1,6 млн. са мъже и малко над 1,4 млн. жени. Относителният дял на заетите над 15 години е 49,9%, като при мъжете е 55,2%, а при жените – 45,0%.

В сектора на услугите работят над 1,9 млн. души, или 63,55 от заетите лица. В индустрията са заети 893,5 хил. души, а в селското и горското стопнаство – 220.1 хил. души.

Броят на работодателите от всички заети е 105,6 хил. (3,5%). Самостоятелно заетите лица са 232,7 хил. (7,6%), наетите лица са близо 2,7 млн. души (88,4%), а неплатените семейни работници – 17,2 хил. (0,6%).

В частния сектор работят малко над 2 млн. души, а в държавния – 687,1 хил. души. В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. броят на наетите лица и в двата сектора намалява -  с 1% в частния и с 0,6 в обществения сектор.

На временна работа са наети 140,9 хил., или с 5,2%.

Най-висок е коефициентът на заетост на населението във възрастовата група 20-64 навършени години – 68,5%, следван от 55-64 навършени години – 55,6% и 15-29 г. – 38,9%.

 

Безработица

Безработицата в страната през третото тримесечие е 7,0% (229 хил.), или с 1,3% по-ниска спрямо същия период на 2015 г. Икономически неактивните лица на възраст 15-64 навършени години са 1437,7 хил., или 30,9% от населението на страната. От тях 157,6 хил. са обезкуражени (11%).

През третото тримесечие на 2016 г. безработицата намява и при мъжете и при жените – 130 хил. мъже са безработни и 98,9% жени.

От всички безработни 14,2% са с висше образовнаие, 50,3% - със средно и 35,5% - с основно и по-ниско образование. 

Коментари: 0