Разходите на бизнеса за час труд растат с 3%

Това сочат данните на НСИ за последното тримесечие на 2014 година

Разходите на бизнеса за час труд растат с 3%
108 ~ 1 мин. четене
По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2014 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г. Увеличението в индустрията е с 6.5%, в услугите - с 0.9%, и в строителството - с 2.9%. 

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2014 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности” - 8.9%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 7.6%, и „Транспорт, складиране и пощи” - 7.5%. 

Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти” - с 13.4%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 5.2%. 

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час през четвъртото тримесечие на 2014 г. се увеличават с 2.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 6.3%. 

По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от минус 14.3% за „Операции с недвижими имоти” до 8.1% за „Административни и спомагателни дейности”.


Коментари: 0