Семейни помощи вече ще се дават при 400 лв. доход

Промяната влиза в сила от 1 юли

Семейни помощи вече ще се дават при 400 лв. доход

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. от 1 юли т. г. границата за достъп до семейни помощи за деца се увеличава  от 350 лв. на 400 лв. Разширяването на достъпа има отношение към най-масовото подпомагане - месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, съобщават от Минситерство на труда и социалната политика. С този вид помощ към 31 май 2016 г. средномесечно са подпомогнати 451 977 семейства за 690 499 деца. Новата граница е валидна ипри определянето на правото за получаване на еднократна помощ при бременност, целевата помощ за първокласници и месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година. Към края на май т.г.за отглеждане на дете до навършване на една година средномесечно са отпуснати 16 772 помощи, а  5 506  са отпуснатите еднократни помощи при бременност.

Доходният критерий не се отнася за семейства с деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини или близки.  Заявленията се подават в дирекцията „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, с изключение на случаите на съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес.

Размерът на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, бе определен на 250 лева. Заявлението за тази целева помощ се подава след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 15 октомври 2016 г. Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от началото на съответната учебна година. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас.

 Общият брой първокласници, за които бе отредена еднократна помощ за учебната 2015/2016 г., бе 44 721 деца, а изплатената сума -  11 157 292 лева.

Коментари: 0