Ще предложим повече и по-добри финансови продукти за фирмите

Награда Мистър и Мисис Икономика 2015 в категория „Подкрепа за стартиращ бизнес“

Ангел Геков, изпълнителен директор на Българска банка за развитие (ББР):

Ще предложим повече и по-добри финансови продукти за фирмите

Снимка: Стоян Йотов

Автор: Ивайла Раденкова

Радвам се, че положените усилия и постигнатите резултати през последната година са оценени. Наградата показва, че вървим в правилна посока. ББР, Националният гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция ДЖОБС изпълняват един от приоритетите си за подкрепа на стартиращи компании, проекти и дейности чрез разнообразни схеми и финансови инструменти, осъществявани самостоятелно и  чрез сътрудничество с партниращите търговски банки.

Непосредствените задачи на банката са свързани с текущо обработваните проекти и с успешното осъществяване на възложения ни мандат по Националната програма за енергийна ефективност. В ход е подготовка по планираната Оценка на качеството на активите и предстоящите стрес-тестове.

Бизнесът се нуждае от подкрепа в много направления – от облекчаване на достъпа до финансиране на микропредприятията до осъществяване на мащабни инвестиционни проекти, в т.ч. и чрез Фонда за стратегически инвестиции (План „Юнкер“), което налага създаването на разнообразни и ефективни инструменти за осъществяването им. Компаниите от групата на ББР ще насочат усилията си именно в тази посока, като основен акцент ще се търси във възможностите на т.н. индиректно кредитиране чрез финансови посредници, във схемите за споделяне на риска и синдикирано кредитиране.

Ще положим и необходимите усилия за разширяване и разнообразяване на източниците за финансиране на дейността, което ще позволи да предложим повече и по-добри продукти на бизнеса.  

Коментари: 0