\"Социалното предприемачество - портал за иновации\" проведе пресконференция

Специални гости бяха Юта Швенгсбир и Мирко Шваниц, носител на наградата Кудоглу за дарителство през 2012 г.

\
Във вторник, 27 януари 2015 г. се проведе официалната пресконференция на тема Социалното предприемачество – портал за иновации, организирана от Фондация „Национален Aлианс за работа с доброволци” /НАРД/ в партньорство с „Дружество за подпомагане на българските домове”, Берлин.
 
Целта на пресконференцията бе обсъждането на процесите за приемане на нормативни изисквания и регламент за изграждане и функциониране на социалните предприятия в България, начините за информиране на заинтересованите страни за възможностите на социалното предприемачество и обобщаване на основните проблеми при социалната и професионална интеграция на хора в неравностойно положение в страната. 

Ренета Венева от Фондация „Национален Алианс за работа с доброволци” /НАРД/ обясни същността на социалното предприятие, основаваща се върху обществената му значимост. Извършваната стопанска дейност има изразен траен социален ефект, тъй като има за цел да подобри жизненото равнище на лицата, попадащи в уязвими групи. Отличителната черта на социалното предприятие е реинвестиране на всички приходи в социално значими каузи и цели, обясниха от НАРД. 

Специални гости на пресконференцията бяха Юта Швенгсбир и Мирко Шваниц, носител на наградата Кудоглу за дарителство през 2012 г., които коментираха ползите от социалното предприемачество. Те дискутираха полезни европейски практики, имащи за цел защитена, подкрепена и интегрирана трудова заетост. Сред изложените примери бе и предстоящото откриване на шивашко ателие в Пловдив за обучение и работа на млади жени от уязвими социални групи.

Мирко Шваниц от „Дружество за подпомагане на българските домове-Берлин” изтъкна, че целта на неговата организация е да подпомага уязвимите младежи, напускащи социалните домове, като им даде възможност за интеграция в обществения живот в България. Той се похвали със създаването на действащата и до днес шивалня в дома за деца в Панагюрище. В нея младежите произвеждат, но не продават своите изделия, подчерта той. Организацията опитала да създаде социално предприятие и в дома в Брацигово, фокусиращо се върху готварството, но начинанието се провалило заради нормативни неуредици. Според Веселина Ботева, директор на дирекция “Социална Политика” към Община Пловдив, основна пречка пред социалните предприятия е липсата на пари и сграден фонд, както и кадровото обезпечаване за реализацията на даден проект. 

Пресконференцията бе организирана по проект „Социалното предприемачество – портал за иновации” - BG051PO001-7.0.07-0056-C0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд. За допълнителна информация: Мария Шишкова, Организатор дейности проект, НАРД 28.01.2015г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Национален алианс за работа с доброволци носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП – ГД ЕФМПП.Коментари: 0