S&P повиши перспективата пред рейтинга на България

Fitch запазва оценката си без промяна, но изтъква положителните макроикономически показатели

S&P повиши перспективата пред рейтинга на България
Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от „стабилна“ на „положителна“. Дългосрочният и краткосрочен кредитен рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута се потвърждават съответно на „BBB-„ и „A-3“. Повишаването на перспективата увеличава шансът самият рейтинг на страната да бъде вдигнат в бъдеще.

Положителната перспектива сигнализира за успешно подобряване на финансовите условия, както и за засилване на фискалните и външните буфери в страната, казват от Министерството на финансите. Анализаторите от S&P очакват стабилния икономически растеж да продължи, в съответствие с възходящата динамика на износа и благоприятните условия за кредитиране. Нетният държавен дълг ще продължи да намалява през 2018 г., за четвърта година поред. Външната задлъжнялост е оценена като ниска и текущата сметка ще остане на излишък. От Агенцията изразяват очакване, че продължителността на политиката ще бъде гарантирана дотогава, докато управляващата коалиция e стабилна.

Според S&P Global Ratings основните фактори, които биха довели до повишаване на кредитния рейтинг на България през следващите 12-24 месеца, включват продължаващото намаляване на необслужваните кредити в банковия сектор, съчетано с допълнителен прогрес от нарастване на кредитирането за подпомагане на икономическия растеж. Положително влияние за рейтинга ще окаже също засилването на фискалната позиция над заложените очаквания на Агенцията, както и присъединяването на лева към Валутен механизъм II (ERM II), което би засилило допълнително доверието в политиката.

Рейтинговата агенция би предприела действия за ревизиране на перспективата до стабилна, при наличие на натиск върху платежния баланс на страната, отслабване на фискалните буфери или при обръщане на низходящата тенденция при необслужваните кредити. Негативни кредитни действия биха възникнали и в случай на рязко поскъпване на реалния ефективен валутен курс, което би довело до загуба на конкурентоспособност и влошаване на външната позиция на страната.

В същото време другата голяма рейтингова агенция – Fitch, потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България „BBB“ в чуждестранна и местна валута със стабилна перспектива. Краткосрочният рейтинг в чуждестранна и местна валута също се запазва „F2”.

Оценката за рейтинга е подкрепена от стабилната фискална позиция и политиката за поетапно присъединяване към еврозоната. Агенцията изтъква още силната позиция на икономиката, което ще допринесе за постепенен процес на сближаване с по-високите нива на дохода при страните с по-висок рейтинг.

Агенцията посочва, че икономическият растеж в страната надхвърля отчетения за държавите в категорията „BBB“. През 2017 г. българската икономика нарасна с 3.6% в реално изражение. За сравнение, средният растеж на икономиките от същата рейтингова група е 3.3%. За настоящата година Fitch очаква растежът да се ускори до 3.7%, преди да се забави до 3.4 % през 2019 г. Основен двигател ще е вътрешното търсене, като повишението на потреблението на домакинствата ще се подкрепя от положителната динамика при заетостта и заплатите, както и подобреното доверие на потребителите. Частните и публичните инвестиции също се очаква да се ускорят, предвид напредването на изпълнението на европейските програми, благоприятните финансови условия и подобрената бизнес среда.

Ключов фактор в подкрепа на рейтинга е силната фискална позиция на страната. През последните две години, бюджетният баланс бе на излишък, съответно 0.2% и 0.9% от БВП през 2016 и 2017 г. Fitch очаква през 2018 г. и 2019 г. бюджетният резултат да остане положителен, средно в размер на 0.1%, което е по-ниско от правителствените цели и отразява очакванията на Агенцията за по-високи разходи, свързани с усвояване на фондовете от ЕС и финансиране на приоритетни области.

Във външния сектор Агенцията също отчита по-доброто представяне на България спрямо страните от съответната рейтинг група. За 2018-2019 г. те очакват текущата сметка да остане положителна (1.9% от БВП), докато средно за другите страни прогнозата им е за дефицит от 0.7% от БВП. В допълнение, България има по-силна позиция на нетен външен кредитор (15.9% от БВП през 2017 г.) спрямо медианата за другите страни (3.5% от БВП).

Банковият сектор също е оценен като стабилен, в съответствие с повишената икономическа и кредитна активност. Отчетена е благоприятната тенденция на намаление на необслужваните кредити, въпреки че от Агенцията считат нивото им за високо спрямо средното за ЕС.

Факторите, които заедно или поотделно биха довели до повишаване на рейтинга, са по-висок потенциален растеж на БВП в средносрочен план и ускорено сближаване до нивата на доходите на страните с по-висок рейтинг.

Основните фактори, които заедно или поотделно биха довели до понижаване на рейтинга са възобновяване на външните дисбаланси и/или влошаване на конкурентоспособността, по-високи фискални дефицити, които биха повишили държавната задлъжнялост, както и реализиране на рисковете за бюджетния баланс, свързани с условните задължения на държавните предприятия.
Коментари: 0