Удостоверенията по БУЛСТАТ вече ще се издават електронно и безплатно

Търговският регистър ще бъде интегриран с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС

Удостоверенията по БУЛСТАТ вече ще се издават електронно и безплатно
2465 ~ 2 мин. четене
Всеки да може да иска и получава по електронен път и безплатно справки и удостоверения за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, предвижда проект на промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, публикуван днес за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието.

Проектозаконът, изработен съвместно от Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията, е поредният нормативен акт изготвен в изпълнение на последователната политика на правителството за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

В момента граждани могат да искат издаване на удостоверения от регистър БУЛСТАТ само чрез писмено заявление на гишетата в службите по регистрация и след предварително платена такса. Безплатен достъп до публичната информация в Регистъра е предвидена само за съда, държавните и местните органи.

С предлаганите промени се въвежда изискването за всички чуждестранните физически и юридически лица, които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози, да се регистрират в регистър БУЛСТАТ.

Търговският регистър ще бъде интегриран с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, като ще бъдат създадени 8 трансгранични услуги, които ще се реализират и съхраняват в централната база данни. 

Към Търговския регистър ще бъдат вградени регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, имотния регистър, но и централния регистър на особените залози, към който ще бъдат създадени допълнителни 32 електронни услуги към съществуващите до момента 29 такива. За тази цел ще бъде създадена и единна входна точка, така че максимално да бъде улеснено ползването на цялата тази информационна база от данни при търсенето и получаването на конкретна информация от гражданите и бизнеса. 

Общата цел на проекта е свързана с подобряването на административното обслужване, тъй като ще се увеличи броят на услугите, предоставяни по електронен път за субектите, които ще подлежат на регистрация в електронния регистър на неправителствените организации (НПО) и централния регистър за особените залози. Надявам се, че ще има такава свързаност и гражданите няма да си губят времето в търсене на исканите от тях услуги, съобщи Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието.

От внедрените подобрения в софтуера на Агенцията по вписванията ще могат да се възползват всички търговци, които оперират, както на територията на страната ни, така и в рамките на Европейския съюз. Чрез развитието и усъвършенстването на информационната система на Търговския регистър и въвеждането на нови електронни услуги за бизнеса се цели значителното редуциране на документооборота на хартия. 

Наред с това, чрез електронизирането на услугите, които са предоставяни на бизнеса, ще се съкрати и времето за административно обслужване, а това ще доведе и до подобряването на условията за развиване на бизнеса в страната. Това пък от своята страна, ще стимулира икономическия растеж и заетостта в страната. 

Нововъведенията ще подобрят и взаимодействието между Агенцията по вписванията и останалите държавни ведомства. Така на компаниите ще им се налага все по-рядко да изискват издаването на определени типове документи, тъй като те ще бъдат теглени по служебен път между ведомствата.
Подкрепи Economic.bg