ВиК фирмите трябва да имат 24-часова телефонна линия за аварии

Нова наредба залага задължително обучение за служителите на ВиК и наличие на определена техника

ВиК фирмите трябва да имат 24-часова телефонна линия за аварии

Снимка: Pixabay

656 ~ 2 мин. четене

Всички ВиК оператори в България - и общински, и частни, ще бъдат задължени да поддържат 24-часова телефонна линия за съобщаване на аварии и интернет страница. Това е едно от новите задължения, вменени на комуналните оператори с промени в Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, публикувана за обществено обсъждане. С нея се регламентират конкретни изисквания и критерии към дейността на ВиК операторите за подобряване на ефективността и устойчивостта и предоставяните от тях услуги.

Дружествата ще трябва да поддържат налична техника и оборудване за работа на денонощна аварийна група за откриване и отстраняване на аварии по системите и съоръженията, машина за продухване и почистване на канали и канализационни шахти, превозни средства и багери за експлоатация и поддръжка на съоръженията, техника и оборудване за намаляване и откриване на течове, за измерване на водно количество и налягане.

Заложено е, че ВиК оператори могат да бъдат единствено капиталови търговски дружества с основен предмет на дейност – предоставяне на ВиК услуги с активи. Сред минималните изисквания, на които трябва да отговарят ВиК операторите, са внедряване на системи за управление на качеството, опазване на околната среда и система за управление на здравето и безопасността при работа. ВиК операторът трябва да разполага с определена техника, необходима за непрекъснато предоставяне на услугите.

Регламентират се изисквания за повишаване на квалификацията на работещите във ВиК дружествата с цел оптимизиране дейностите при предоставяне на услугите по доставяне на вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води. В наредбата са конкретизирани минималните професионални и квалификационни изисквания към управленския, техническия и стопанско-административния персонал и изисквания за повишаване на квалификацията на служителите във ВиК дружествата, както и условията и редът за провеждане на обучението им, с оглед на повишаване на качеството на предоставените ВиК услуги на потребителите.

Сред мотивите за изготвяне на наредбата са, че със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ са изградени и реконструирани над 2600 км водоснабдителни и канализационни мрежи и 50 пречиствателни станции за отпадъчни води. През настоящия програмен период 2014-2020 г. в дейности за постигане качеството на водите, предназначени за консумация и пречистването на градските отпадъчни води, се предвижда да бъдат вложени около 2 млрд. лв. При изграждането, експлоатацията и поддръжката на ВиК инфраструктурата се използват нови технологии, материали, системи, които изискват постоянно повишаване на квалификацията на персонала на ВиК операторите.

Те ще трябва да изпълнят изискванията от наредбата до 31 декември 2019 г.

Проектът на наредбата е публикуван на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Портала за обществени консултации.

Подкрепи Economic.bg