Земеделските стопани ще правят вноски във фонд за борба с бедствията

Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ става държавно предприятие, към което ще бъде този фонд

Земеделските стопани ще правят вноски във фонд за борба с бедствията
Всички земеделски стопани ще заплащат ежегодни задължителни вноски за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието за обработваема (орна) земя и трайни насаждения. Това предвижда нов проект на Закон за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието, който е публикуван в правителствения портал за обществени консултации. 

Към настоящия момент основен закон, който урежда обществените отношения, свързани с осигуряването на превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието, не съществува, уточняват от МС.

Природни бедствия и неблагоприятни климатични и други събития в земеделието по смисъла на предложения проект са значителното нарушаване на нормалното функциониране на земеделските стопанства, предизвикано от градушка, наводнение, суша, пожар и измръзване на земеделски култури, водещо до съществени негативни последици за селското стопанство.
За осъществяване на превенцията се предвижда преобразуване на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ в държавно предприятие по Търговския закон.

За обезпечаване финансовата стабилност на държавното предприятиве и осигуряване на целеви инвестиции за изпълнение на дейностите, предприятието формира фонд „Превенция и обезщетения за вреди от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието“, от който ще бъдат изплащани обезщетения за настъпили събития в особено голям мащаб.

Именно в този фонд ще правят задължителни вноски земеделските стопани, с изключение на собствениците и ползвателите на пасища, мери и ливади. 

Застрахователните компании, които предлагат застраховки по класове „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“, „Пожар и природни бедствия“ и „Други щети на имущество“ също ще заплащат задължителна вноска за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието.

Обществената консултация по проекта на закона се открива за 30 дни, считано от 16 март 2018 г., като през това време всички заинтересовани страни могат да дадат предложения и коментари.
Коментари: 0