51.5 млн. лв. печалба от общо застраховане за 2011 г.

Брутният премиен приход за периода отчита спад от 0.8%

6602 ~ 3 мин. четене

Брутният премиен приход за 2011 г., реализиран от лицензираните в Република България застрахователите, възлиза на над 1.609 млрд. лв., според окончателните годишни данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

На годишна база се отчита спад на премиите от 0.8% при спад от 3.5% в края на 2010 г. В посочения премиен приход не е включен реализираният такъв от „ГРАВЕ България Общо застраховане” ЕАД, което се вля в едноличния собственик на капитала му - „Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг Акциенгезелшафт”. С цел съпоставимост на информацията, от данните за 2010 г. са изключени тези на посоченото дружество.

Към края на миналата година общият брой на лицензираните застрахователи със седалище в Република България е 34. От тях 18 са общозастрахователни дружества, 14 - животозастрахователни дружества и 2 - животозастрахователни кооперации.

Презастрахователна дейност през 2011 г. са извършвали четири общозастрахователни дружества, едно животозастрахователно дружество и един презастраховател по общо застраховане - “Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, в края на 2011 г. възлиза на над 1.364 млрд. лв. На годишна база се отчита спад от 0.9%. На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход в сектора, заемат автомобилните застраховки: „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” – 71.1%. Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите, в края на 2011 г. възлиза на 244 660 000 лв., като се отчита спад от 0.5% на годишна база. Най-висок относителен дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка „Живот” и рента – 74.6%.

Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на над 1,537 млрд. лв., като 20 825 000 лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 2 380 000 лв. от животозастрахователите и над 1,514 млрд. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 44.5% и 34.7%.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 696 563 000 лв., като намаляват със 7.1% на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 98 105 000 лв. и намаляват с 0.5% на годишна база.

Сумата на активите на застрахователите в края на 2011 г. нараства с 2% на годишна база и възлиза на 2 973 652 000 лв., от която 64,9% на застрахователите по общо застраховане и 35.1% на застрахователите по животозастраховане.

В края на 2011 г. стойността на инвестициите на дружествата по общо застраховане възлиза на над 1.233 млрд. лв. и нараства с 3.3% на годишна база. Стойността на инвестициите на животозастрахователите възлиза на 891 919 000 лв. и намалява с 2.5% на годишна база.

Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД е 1.595 млрд. лв. в края на 2011 г. при 1.609 млрд. лв. в края на 2010 г.

Стойността на инвестициите на презастрахователя в края на 2011 г. е 1,426 млрд. лв., при 1,243 млрд. лв. година по-рано.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите намалява с 6.3% на годишна база и достига 908 727 000 лв., в т.ч. 538 736 000 лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 369 991 000 лв. на животозастрахователите.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане нараства с 6% на годишна база и достига 1 458 540 000 лв. Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите нараства с 11.2% на годишна база и достига 638 911 000 лв.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат в размер на 22 995 000 лв. при -43 077 000 лв. година по-рано и положителен финансов резултат в размер на 51 528 000 лв., при -16 513 000 лв. през 2010 г.

Отчетеният от животозастрахователите технически резултат за 2011 г. е 5 591 000 лв. при 14 758 000 лв. за 2010 г., а финансовият резултат е 15 806 000 лв. при 22 702 000 лв. за 2010 г.Подкрепи Economic.bg