Агенция по горите се отчете за дейностите по проекта си по ОПАК

Договорът по проекта "Стратегическото планиране в българските гори - гарант за ефективно управление и устойчиво развитие" беше подписан преди година

152 ~ 2 мин. четене
Автор: Economic.bg

Проект "Стратегическото планиране в българските гори - гарант за ефективно управление и устойчиво развитие" - една година от подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК.

На 3 септември, 2013 г. измина една година от изпълнението на проект "Стратегическото планиране в българските гори - гарант за ефективно управление и устойчиво развитие" по Оперативна програма "Административен капацитет" с № 11-13-8/03.09.2012 г., изпълняван по Приоритетна ос I "Добро управление", под-приоритет 1.2. "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики".

За този период до настоящия момент са извършени множество дейности, които доведоха до постигане на следните основните резултати. През последните 3-4 месеца от изпълнението на проекта са извършени следните основни дейности:

- След предварително съгласуване и официално одобрение, с анекс към договора за изпълнение на проекта са извършени три съществени промени:

o За ръководител на проекта е определен инж. Веселин Райчев - Главен секретар на Изпълнителна агенция по горите;

o Предвид забавянето на възлагането и изпълнението на едни от най-съществените дейности по проекта, съответно дейност 4 "Разработване, обсъждане и приемане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2013 - 2022 г." и дейност 5 "Изготвяне на наръчник за разработване на областни планове за развитие на горските територии", е поискано и е одобрено от УО на ОПАК удължаване на периода на неговото изпълнение с три месеца до 03.06.2014 г.

o По същата причина, периода на действие на предвидения за разработване „Стратегически план за развитие на горския сектор" е променен от 2013-2022 на 2014-2023 г.

- Актуализирана бе документацията за провеждане на открит конкурс по ЗОП за възлагане на Дейност 4 "Разработване, обсъждане и приемане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2013 - 2022 г.", като същата е предоставена за предварително съгласуване с Министерство на земеделието и храните и Министерство на финансите/ Оперативна програма "Административен капацитет" и се очаква до края на месеца да бъде публикувана обява за набиране на оферти;

- До края на м. октомври, 2013 г. се очаква и публикуването на обява за набиране на оферти за изпълнение на Дейност 5 за "Изготвяне на наръчник за разработване на областни планове за развитие на горските територии", чиято документация също е актуализирана и  представена за предварително съгласуване по надлежния ред;

- Изготвен е тримесечен междинен технически доклад, който е представен в установените срокове в МФ на УО на ОПАК.

Подкрепи Economic.bg