Фискалният резерв към март е 4,5 млрд. лв.

Касовият дефицит на страната е 687,2 млн. лв.

Касовият дефицит по Консолидираната фискална програма (КФП) през първото тримесечие е 687,2 млн. лева. Това показва одобреният от Министерския съвет доклад за изпълнението на държавния бюджет. За сравнение касовият дефицит по КФН през първото тримесечие на 2011 г. е в размер на 741,9 млн. лева.

Бюджетното салдо по консолидирания бюджет към март 2012 г. се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 430,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 256,8 млн. лева. Фискалният резерв към 31 март 2012 г. възлиза на 4,5 млрд. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на март възлизат на 5,955.7 млрд. лв. или 20,7% от годишните разчети. Спрямо същия период на 2011 г. постъпленията по КФП бележат ръст от 7,7% или 426,2 млн. лв., което се дължи в най-голяма степен на ръста на приходите от ДДС (33,4%).

Спрямо края на март 2011 г. данъчните приходи са нараснали с 8,2% или в бюджета са постъпили с 374,6 млн. лв. повече. Неданъчните приходи и помощите също бележат ръст спрямо същия период на 2011 г. с 51,6 млн. лв. (5,4%).

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, към края на месец март възлиза на 4,954.6 млрд. лв., което е 83,2% от общите постъпления по КФП. Приходите от ДДС възлизат на 1,554,8 млрд. лв. или 21,9% от планираните.

Постъпленията от акцизи към месец март възлизат на 853,3 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 20,7%. Приходите от мита възлизат на 27,9 млн. лв. или 23,2% от разчетените за годината.

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31 март са 1 289,6 млн. лв. или 23,2% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите възлизат на 1 001,1 млн. лв. или 14% от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България за общия бюджет на ЕС към 31 март, възлизат на 6,642.9 млрд. лева, което е 22,3% от годишния разчет. В структурно отношение се наблюдава нарастване спрямо март 2011 година, основно при субсидиите и капиталовите разходи, което е свързано главно с усилията за ускоряване на усвояването на средствата по програмите и фондовете на ЕС. По-ранното изплащане от ДФ "Земеделие” на субсидиите за тютюнопроизводителите през настоящата година обуславя ръста при разходите за субсидии, докато при капиталовите разходи ръстът се дължи основно на по-високи разходи по оперативните програми и фондове на ЕС.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 5 488,2 млн. лв. (24,4% от разчета за годината), капиталовите разходи (включително нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 558,9 млн. лв. (10,5% от разчетите), а лихвените плащания – на 289 млн. лв. (40,3% от планираните в бюджета за 2012 г.).

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през първото тримесечие на 2012 г. от централния бюджет, възлиза на 306,8 млн. лева.

Коментари: 0