Глоба от 95 хил. лева за НСИ заради самолетни билети

Изборът на доставчик е незаконосъобразен, смята Комисията за защита на конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията установи незаконосъобразност в решение на председателя на Националния статистически институт за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на самолетни билети за нуждите на НСИ”.

КЗК наложи имуществена санкция на Националния статистически институт в размер на 95 569 лв.

Производството е образувано след постъпила жалба от „ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, гр. София.

КЗК установи, че възложителят е включил в състава на комисията си външен експерт, който не отговаря на изискването на ЗОП да има квалификация в съответствие с предмета на поръчката, а именно - в областта на доставката на самолетни билети,  осигуряване на хотелски резервации и наземен транспорт в чужбина.

Допуснатото нарушение не позволява на помощния орган компетентно да оцени и класира офертите на участниците и води до незаконосъобразност на направения избор.

Съгласно ЗОП, предвид допуснатото предварително изпълнение на поръчката, сключения договор и установеното нарушение в процедурата, КЗК не отменя решението за определяне на изпълнител, а налага санкция в размер 10 на сто от стойността на сключения договор.

Коментари: 0