КЗК установи незаконосъобразно решение на икономическия зам.-министър

Класираният на първо място участник в обществена поръчка е предложил ключов експерт, който не притежава изискваното висше образование, степен „Магистър”

116 ~ 1 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Анализ на състоянието на туристическите информационни центрове (ТИЦ) в България и създаване на предпоставки за тяхното развитие като национална мрежа посредством разработването на единни насоки и предложения за тяхното регламентиране”. Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на ДЗЗД „Национална Туристическа Информационна Мрежа“, съобщиха от антимонополната структура.

КЗК установи, че в поръчката, открита през ноември 2012 г., класираният на първо място участник е предложил ключов експерт, който не притежава изискваното висше образование, степен „Магистър” в специалностите икономика, статистика, маркетинг или еквивалент. Представените документи в плик №1 от офертата на Обединение „ТИЦ” са приети за редовни и участникът не е отстранен от процедурата, с което е допуснато съществено нарушение на нормативната разпоредба.

Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап –преглед и оценка на документите в плик №1 от офертите на участниците, при спазване на изложените мотиви.

Подкрепи Economic.bg