Печалбата на банките расте с над 33%

Спадащите лихви по депозитите и подобреното качество на кредитния портфейл повишиха доходността в сектора

Автор: Стилиян Гребеничарски

Печалбата на банковата система в България за първото тримесечие на годината възлиза на 224 млн. лв., което е 56 млн. лв. (над 33%) повече от същия период на миналата година, става ясно от публикуваните от БНБ данни. Понижените разходи за привлечен ресурс и подобреното качество на кредитните портфейли повишават доходността в сектора.

Спада на лихвите по депозитите оказва положително влияние върху нетните лихвени приходи, които се повишават с 28 млн. лв. (4,5%) в сравнение с 2013г. Показателят за възвращаемост на активите в банковата система се повишава с 1%.

За периода януари-март продължава тенденцията вече през три тримесечия да намаляват класифицираните кредити. Намалението им с 234 млн. лв. благоприятства и коефициента на нетните кредити с просрочие над 90 дни, който се понижава до 9,94% (10,24% през декември).

Активите на банките в България се увеличават с 0,9% или 761 млн. лв. За второ поредно тримесечие се наблюдава намаление на паричните средства - с 958 млн. лв. или 10,8%. Банките предпочитат да увеличат дела на ценните книжа в портфейлите си - стойността им нараства с 7,8% (813 млн. лв.), основно по линия на дългови инструменти на разположение за продажба.

За три месеца банките са получили нови 1 млрд. лева от граждани и домакинства. Намалява привлеченият от други банки ресурс – банките са изплатили свои задължения за 535 млн. лв. или 6% от дела на тези средства в пасивите им.

Спрямо края на 2013 г. нараства и коефициента на капиталова адекватност на банковата система – до 20,42%. Увеличението на ликвидните активи с 229 млн. лв. запазва високо нивото на коефициента на ликвидност – 27,12%.

Коментари: 0