Съдът проверява Закона за управление на отпадъците

Делото за установяване на противоконституционност е образувано по искане на 61 народни представители

288 ~ 3 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Конституционният съд е образувал дело за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за управление на отпадъците обнародвани в Държавен вестник на 13 юли 2012 г. Конституционното дело е образувано по искане на 61 народни представители. За докладчик по делото е определен съдия Георги Ангелов - бивш съдия от Върховния административен съд и нов член на КС от квотата на съдебната власт.

Искането на народните представители е насочено към противоконституционни текстове в Закона за управление на отпадъците, засягащи основни принципи на административното производство и нормотворчество, основни конституционни права на гражданите, общините и дейностите с отпадъци от черни и цветни метали.

Основните текстове, които те атакуват пред Конституционния съд са следните:

- Предвиденото предварително изпълнение - административни актове в отделни закони, независимо дали административният орган с акта признава права или отнема такива. Предварително изпълнение означава при нарушение фирмата да прекрати веднага дейността си, независимо дали ще обжалва или не. В случай, че след няколко години спечели обжалването, то едва тогава може да продължи дейността си;

- Отнемане на банковата гаранция със заповед на министъра на околната среда независимо от обжалването на заповедта - Законът не предвижда връщане на лихвите от усвоената гаранция за времето от отнемането до нейното връщане;

- Въвеждане на задължение за общините с население по-голямо от 10 000 жители да организират изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата - това означава неравнопоставено положение от една страна между общините, а от друга между техните граждани;

- Задължението на общините да изградят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата и имуществена санкция,ако не изпълнят това задължение

- Вменяването на задължения на ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали само за тези, които са разположени в населени места с население по-голямо от 5000 жители. Защо голям завод в община с население под 5 000 жители, ще бъде освободен от задължението за разделно събиране на образуваните в него отпадъци, а павилион от 10 кв.м., разположен в голяма община ще има такова задължение? Неравнопоставеността между тези субекти е явна и нетърпима.

- Установяване на задължение за физическите лица, собственици на отпадъци от черни и цветни метали, да ги предават само безвъзмездно и то само на площадки, организирани от кмета на общината така се засяга правото на гражданите свободно да се разпореждат със собствеността си и законът ги поставя в неравнопоставено положение спрямо останалите стопански субекти. От една страна законът задължава гражданите да предават отпадъците само на определените за това места, от друга принудително отнема тяхната пазарна стойност. Това е грубо нарушение на принципа на правовата държава и на конституционно установения режим на собствеността. Нормата засяга и конституционното право за еднакви правни условия за стопанска инициатива, защото освен общините, всички останали правни субекти се оказват принудително отстранени от пазара на отпадъци от черни и цветни метали,  предавани от гражданите като битов отпадък.

- Безкасовото плащане само за сделки с отпадъци от черни и цветни метали - става въпрос за противоречиво решение в един и същи закон по отношение на различните видове отпадъци. Текстът поражда противоречие и в два равнопоставени по сила акта - Закона за управление на отпадъците и Закона за ограничаване на плащанията в брой, който  предвижда безкасово плащане за сделки над 15 хил. лева.
 
Според групата народни представители тези текстове засягат основни конституционни права като правото на защита, на свободна стопанска инициатива, еднакви правни условия за стопанска дейност, на защита на инвестициите, на право на здравословна и благоприятна околна среда и др.

Подкрепи Economic.bg