Задължителни площадки за отпадъци при над 10 хил. жители

Кметовете трябва да ги изградят в срок от 2 години

Кметовете ще отговарят за осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, включително едрогабаритни и опасни отпадъци, във всички населени места с повече от 10 хиляди жители, на територията на общината. Това реши парламентът, който прие на второ четене текстове от законопроекта за управление на отпадъците.

Предвижда се площадките да се изградят в срок от 2 години. Заложено е и въвеждане на задължително разделно събиране за отпадъците от търговски, административни и производствени обекти.

С поправките се отменя лицензионният режим за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и се заменя с разрешение за дейности с отпадъци.

Коментари: 0