Безработицата през февруари намалява

Търсенето на кадри в реалната икономика за втори пореден месец нараства

Безработицата през февруари намалява
212 ~ 2 мин. четене

Равнището на безработица през февруари 2016 г. е 10.0%, като то се свива с 0.2 процентни пункта спрямо януари. Същевременно, в сравнение с февруари  2015 г. равнището на безработица намалява с 1.0 процентен пункт.

В бюрата по труда са регистрирани 329 610 безработни лица. Те намаляват с 4 960 души спрямо януари. В сравнение с февруари 2015 г. безработните са значително по-малко – с  31 566 лица.

През февруари 2016 г. на работа са постъпили общо 23 561 безработни лица, които са с 4 716 повече спрямо предходния месец. Увеличава се броят на започналите работа както на първичния пазар, така и по схеми на ОП РЧР.

17 317 безработни лица са започнали работа на първичния пазар. Те се увеличават в сравнение с януари с 3 618 лица. Спрямо февруари 2015 г. постъпилите на работа на първичния пазар се увеличават с 3 420 лица.

В субсидирана заетост през февруари 2016 г. са включени 6 244 лица. Те се увеличават с 1 098 души спрямо януари, а в сравнение с февруари 2015 г. са с 3 135 лица повече.

По програми за заетост, финансирани от Държавния бюджет, през февруари 2016 г. на работа са постъпили 817 лица.

По насърчителни мерки от ЗНЗ работа са започнали 32 лица, при 35 лица през януари и само 22 лица през февруари 2015 г.

5 395 са започналите работа по схеми на ОП РЧР – с 3 240 повече от януари и с 2 638 повече от февруари 2015 г., сочат данни на Агенция по заетостта.

През февруари търсенето на работна сила в реалната икономика за втори пореден месец нараства. На първичния пазар в бюрата по труда са заявени 15 152  работни места, с 3 911 места повече от януари 2016 г. Значителна част от местата са заявени от частния сектор (70.6%), като делът им нараства с 6.4 процентни пункта. Работодателите са обявили 10 693 места.

През февруари 2016 г. най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (4 289 места), от хотелиерството и ресторантьорството  (2 077 места) и от търговията (1 978 места). Следват заявените места от държавното управление (1 237 места), от селското, горското и рибното стопанство (1 097 места), от административните и спомагателните дейности (960 места), от транспорта, складирането и пощите (674 места), от строителството (572 места), от образованието (375 места) и др. Започват да нарастват местата в сезоннозависимите дейности. Най-много се увеличават местата спрямо януари 2016 г. в хотелиерството и ресторантьорството (с +1 500 места), в селското, горското и рибното стопанство (с +650 места), в търговията (с +512 места) и в преработващата промишленост (с +466 места).

По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 379 работни места, а по схеми на ОП РЧР 2 883 работни места. 

Подкрепи Economic.bg