Бизнесът е спестил 121 млн. лв. от намалена бюрокрация

Административната тежест за бизнеса е намаляла с 25% за година и половина

Бизнесът е спестил 121 млн. лв. от намалена бюрокрация
От май 2015 г. до края на 2016 г. административната тежест за бизнеса е намаляла с 25%, а това му е спестило 121 млн. лв. Това е записано в отчета за изпълнението на третия план за действие за намаляване на административната тежест за периода 2015 - 2017 г. Третият план съдържа 130 мерки за намаляване на бюрокрацията, реализирането на които ще доведе до свиване на разходите за бизнеса със 144.5 млн. лв. годишно. Досега са изпълнени 70 мерки.

В периода 1 юли - 31 декември 2016 г. са изпълнени 20 мерки от компетентността на министерствата на финансите, на труда и социалната политика, на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла с 1.27 млн. лв.

Сред най-важните изпълнени мерки през отчетния период е отпадането от 1 януари 2017 г. на задължения по Закона за акцизите и данъчните складове за предоставяне на удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. Изменен е и Правилникът за прилагане на закона, като промените са в сила от 7 февруари т. г. С цел улесняване на бизнеса, МТСП отмени Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България и промени Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. ДАМТН разработи инструкции и образци на документи, публикувани на нейната интернет страница.

През отчетния период са изпълнени пет от забавените мерки от първия план за действие с отговорна институция Министерството на земеделието и храните, свързани с промени в Закона за сдружения за напояване и Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението. По отношение на останалите неизпълнени мерки от първия и втория план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса е приет нов срок за изпълнение – до края на 2017 г.
Коментари: 0