БСК изказа становището си за такса битови отпасъци

Становището е относно забавянето от страна на изпълнителната власт на промените в Закона за местните данъци и такси

БСК изказа становището си за такса битови отпасъци

С отворено писмо до премиера Бойко Борисов четирите национално представителни работодателки организации изказаха своето становище относно забавянето от страна на изпълнителната власт на промените в Закона за местните данъци и такси в частта за определянето на таксата за битови отпадъци.

Цитираме писмото, адресирано до премиера Бойко Борисов в пълния му вид:

„С приемането на Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗМДТ (обн. – ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) беше направена първа крачка към прилагане на европейския принцип „замърсителят плаща“ при определянето на такса битови отпадъци (ТБО). Беше отменена възможността размерът на таксата да се определя „пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена“.

В изпълнение на тази промяна беше създадена работна група към Министерството на финансите, която подготви методика, както и проект на ЗИД на ЗМДТ, който не беше внесен в  Министерския съвет, респективно – в 42-то Народно събрание.

През 2014 г. 43-то Народно събрание промени срока за това задължение на МС, като прие нова редакция на §13 със следния текст: „§ 13а. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) До 30 март 2015 г. Министерският съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България, разработва методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и внася в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и 67.“

В изпълнение на тази императивна разпоредба на закона, със Заповед Р-7 от 09.01.2015 г., беше създадена междуведомствена работна група с председател министърът на финансите и членове – представители на заинтересовани министерства, НСОРБ, националните работодателски организации. Междуведомствената група трябваше да разработи методиката и да предложи промени в ЗМДТ до 25 февруари 2015 г.

Макар и със закъснение, към 12 май 2015 г. беше разработен проект на ЗИД на ЗМДТ. Независимо от изразените различия по алтернативните основи за определяне на ТБО в междуведомствената работна група и отказът от страна на представители на общините да предоставят изисканите данни от МФ, разработеният проект на ЗИД на ЗМДТ беше подкрепен от преобладаващата част от членовете на групата и следваше да бъде спешно консултиран в НСТС, приет от МС и внесен в 43-то Народно събрание.“

Коментари: 0