БВП нараства с 2,9% през третото тримесечие

Реализираната добавена стойност е 20 011 млн. лв

БВП нараства с 2,9% през третото тримесечие

През третото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо второто тримесечие на 2015 г. според сезонно изгладените данни.

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2015 г. БВП в номинално изражение достига 23 610 млн. лв. Реализираната добавена стойност през разглеждания период е 20 011 млн. лв.

Крайното потребление заема най-голям дял в БВП по елементи на крайното използване (68,7%), което в стойностно изражение възлиза на 16 214 млн. лв.

През третото тримесечие на 2015 г. бруто капиталообразуването е 5832 млн. лв. и заема 22,8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

 

Тримесечни изменения

 През третото тримесечие на 2015 г. спрямо второто тримесечие на 2015 г. БВП1 по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.7% (табл. 2 от приложението). За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.2%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2015 г. принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление - с 1.1%, и бруто образуването в основен капитал - с 0.1%.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2015 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2.9% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 1.6%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 1.1%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад през третото тримесечие на 2015 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 0.9%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 2.6 и 1.2%.

Коментари: 0