Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България „BBB”

Агенцията прогнозира среден ръст на БВП от 3.3% в периода 2019-2021 г.

Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България „BBB”
1668 ~ 2 мин. четене
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута „BBB“, като перспективата остава положителна. Оценката за кредитния рейтинг е подкрепена от стабилните външни и публични финанси, благонадеждната политика за постепенно присъединяване към членство в еврозоната и перспективите за устойчив растеж, се казва в прессъобщение на Министерство на финансите. 

Новината идва, след като преди дни Fitch заяви, че България може да приеме еврото през януари 2023 г. Агенцията счита, че българските власти и европейските партньори следват заявената готовност за финализиране на процеса по присъединяване към ВМII и банковия съюз. 

Fitch прогнозира още реален ръст на БВП средно от 3.3% в периода 2019-2021 г., което е характерното за страните, оценени с „BBB”. Икономическият растеж през първото полугодие надхвърли очакванията, главно заради възстановяването на износа над очакванията. 

Рейтингите се ограничават от малко по-ниските нива на доходите в сравнение със средните за страните с „BBB“, както и от неблагоприятната демографска структура. Според Fitch това може да възпрепятства растежа и окаже влияние върху държавните финанси в дългосрочен план. 

При неблагоприятно икономическо развитие ролята на буфер ще изиграят продължаващите постъпления на средства по фондовете на ЕС, отчита Fitch. Агенцията отбелязва също, че България се характеризира със стабилни показатели на външните финанси и очаква страната да продължи да реализира излишъци по текущата сметка, равняващи се на средно 3.3 % от БВП в периода 2019-2021 г. 

Благоприятната макроикономическа среда и провежданите благоразумни политики продължават да подкрепят силната фискална позиция, като Fitch прогнозира бюджетен излишък в размер на 0.2 % от БВП, средно за периода 2019-2021 г. Фискалните рискове са ограничени, вследствие на поддържането на фискална предпазливост, високи буфери и ниските и намаляващите равнища на задлъжнялост. Fitch прогнозира дългът на сектор „държавно управление“ да спадне до 17.9 % от БВП през 2021 г. спрямо средно равнище от 39.4 % за страните със сходен рейтинг.

Според Агенцията банковият сектор остава стабилен, подкрепен от адекватна капитализация и силна ликвидност, в комбинация с продължаващо подобрение в качеството на активите (делът на необслужваните кредити намалява до 7.7 % през първото тримесечие на 2019 г., което е най-ниското ниво за последното десетилетие).

Сред факторите за повишаване на рейтинга са напредъкът по присъединяването към еврозоната, увеличаване на потенциалния растеж и продължаващото подобряване на външните и бюджетните баланси. Обратно, тези, които биха могли да доведат до понижаването му, са възобновяване на външни дисбаланси и/или влошаване на конкурентоспособността, както и рязкото нарастване на държавния дълг, в резултат от разхлабване на фискалната позиция или материализиране на условните задължения.

Подкрепи Economic.bg