Фонд „Земеделие“ разплати 79 млн. лв. през март

Най-голяма част от парите са по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 г.

Фонд „Земеделие“ разплати 79 млн. лв. през март
Държавният фонд „Земеделие“ е разплатил малко над 79 млн. лв. по схеми и мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през март. В средата на миналия месец 27 833 земеделски стопани получиха близо 70 млн. лв. по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 г. Изплатената субсидия по подмярка 13.1 (НР1 – „Компенсационни плащания в планински райони“) е в размер на 52.6 млн. лв.

По подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“) са разплатени 16 705 751 млн. лева. В рамките на месеца бяха преведени и 10 000 лева по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“.

 По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ бяха платени почти 6.5 млн. лева по подадени заявки за плащане по 36 одобрени проекта. Сключените договори за месеца са 49, субсидията по тях възлиза на 18.5 млн. лева. Преведени бяха и 1.9 млн. лева по три заявки за инвестиции за преработка на селскостопански продукти по подмярка 4.2.

Одобрените заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” са 700. Субсидията по тях е общо 20.6 млн. лева. В областните дирекции на Фонда продължава изготвянето и подписването на договори с одобрените кандидати. Половин милион са получили през март стопани, които вече са сключили договори по подмярката и са започнали реализация на проектите си.

Фонд „Земеделие“ разплати през март и 455 000 лв. по подмярката за стартова помощ за млади земеделски стопани. По преходната мярка 223 за залесяване и поддържа от ПРСР 2007-2013 са преведени близо 49 000 лв., а по мярката за техническа помощ са платени почти 12 000 лева. По подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ разплатената сума е над 400 хиляди лева по подадени девет заявки от бенефициери с одобрени проекти по ПРСР 2014-2020 г.

През март бяха одобрени и първите 25 проекта за ремонт и реконструкция на храмове на обща стойност над 11.3 млн. лева. Към момента са подписани 6 договора, по които одобрената субсидия е в размер на почти 3 млн. лв.
Коментари: 0