„Газтрейд“ обяви пазарен тест за LNG терминала в Александруполис

Проектът е важен за България, тъй ще е алтернативен източник за доставки на газ

„Газтрейд“ обяви пазарен тест за LNG терминала в Александруполис

Гръцката компания „Газтрейд“ започна първа фаза на пазарен тест за терминала за втечнен природен газ (LNG) край Александруполис. Процедурата е стартирала на 30 октомври и няма обвързващ характер, а компаниите, които имат интерес към резервиране на капацитет от терминала трябва да изпратят заявление в 45-дневен срок.

Проектът за LNG терминал се разработва от гръцката компания „Газтрейд“ и представлява изграждане на офшорна плаваща платформа за съхранение и регазификация (FSRU). Терминалът ще разполага с възможност за прием, съхранение и регазификация на втечнен природен газ, като ще бъде разположен близо до бреговете на гръцкия град Александруполис. Проектът предвижда и изграждане на система от подводни и надземни газопроводи, чрез които природният газ ще бъде доставян до гръцката национална газопреносна система (NNGTS), а от там и до крайните потребители в Гърция, България, Сърбия, БЮРМ, Турция, Румъния, Украйна и Унгария.

За България и съседните ѝ пазари проектът ще доставя природен газ през интерконектора Гърция-България, чието пускане в експлоатация е планирано за 2020 г.

Целта на проекта е да осигури алтернативен източник за доставки на газ за пазарите в Югоизточна Европа и да предложи на региона сигурност на доставките, диверсификация на газовите маршрути и източници, гъвкавост на цените и по-висока конкуренция. Изграждането на терминала ще задоволи допълнителното търсене на газ в региона в средносрочен и дългосрочен план, ще даде достъп до LNG и ще допринесе за премахване на изолацията на пазарите, като ще увеличи проникването на газовия пазар. 

Тръжната процедура за изграждането на проекта е стартирана през септември тази година, като се очаква строителството да започне през второто тримесечие на 2019 г. Предвижда се пускането в търговска експлоатация да се осъществи в последното тримесечие на 2020 г.

Терминалът ще разполага с номинален капацитет за регазификация и изход към системата в размер на 530 милиона стандартни кубически фута на ден, което се равнява на 600 000 нормални кубически метра на ден (5,5 млрд. куб. м годишно). Максималният технически капацитет за регазификация и изход към системата ще достига 800 милиона стандартни кубически фута на ден или 950 000 нормални кубически метра на ден (8,3 млрд. куб. м годишно). LNG, доставян и съхраняван в терминала, ще се регазифицира и предава системата за пренос на природен газ с дебит в съответствие с изискванията на ползвателите на проекта и отговарящ на спецификациите на съответната преносна система за природен газ (качество, налягане, температура и т.н.). Съществува и възможност за бъдещо включване в газопреносната система на Трансадриатическия газопровод (ТАР).

Проектът за изграждане на LNG терминал при Александруполис е включен в списъка на Европейския съюз за проекти от общ интерес (ПОИ) и има издадени всички необходими лицензи.

Предвижда се той да бъде финансиран със собствени средства, чрез търговски банки и средства от акционерите, като има възможност и за съфинансиране чрез публични средства. Публични средства могат да бъдат осигурени по гръцката Програма за публични инвестиции - частично чрез държавно участие в проекта и чрез Европейския съюз/Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Проектната компания вече кандидатства за съфинансиране с публични средства.

Цялата необходима информация, инструкции и документация за участие в процедурата могат да бъдат намерени на официалния сайт на „Газтрейд“. Подаването на документи за фазата „Изразяване на интерес“ не изисква заплащане на такса за участие. Крайният срок за подаване на заявления за  интерес е 14 декември 2018 г., 17:00 ч. гръцко време (UTC/GMT +2).

Коментари: 0