Камери и GPS ще следят камионите и пунктовете за дървесина

Износът на преработен дървен материал ще стимулира икономиката, казва изпълнителният директор Тони Кръстев

Камери и GPS ще следят камионите и пунктовете за дървесина
4409 ~ 6 мин. четене
Автор: Ивайла Раденкова
За измененията в Закона за горите и тяхното състояние и развитие Economic.bg разговаря с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) Тони Кръстев. 
  
Г-н Кръстев, според вас, какво е състоянието на горите? Продължава ли да се разраства назаконната сеч у нас?

Като цяло статистиката за последните години не показват увеличение на незаконната сеч в страната. През изминалата 2014 г. се наблюдава намаляване на установените нарушения спрямо предходната година.

Нашите гори са качествени, близки са до естествените и са запазили своето биологично разнообразие. Повече от половината от площите по Натура в България са горски територии. Това означава, че в тях са запазени в достатъчна степен горските местообитания, с едно от най-добре запазеното биоразнообразие в Европа.

Площта на горските територии за 2014 г. възлиза на 4 202 015 ха. 73.6 % от тях са държавни горски територии. Общата площ на горските територии се е увеличила със 138 460 ха за последните десет години.

Само в началото на тази година защитените гори бяха увеличени със 103 хил. хектара по предложение на Министерство на земеделието и храните Очаква се да се увеличат сертифицираните гори - от една четвърт до 80%. По този начин ще бъде гарантиран независимият външен контрол за качеството на дейностите, които се извършват в тях.

Най-много са актовете за незаконен транспорт на дървесина 35,8 % (4368 бр.), за незаконен добив - 2 345 бр. (19,2%), за разпореждане с незаконна дървесина - 1 489 бр, (12 %) и др. Издадени са 216 акта за нарушение на Закона за горите на частно практикуващи лесовъди.

По съставените актове за административни нарушения са издадени над 10 000 бг, наказателни постановления. Липсата на ефективно изпълнение на наказанията, обаче до голяма степен занижава значително превантивния ефект от контролната дейност.

Какви изменения се предвиждат в Закона за горите?

След приетият от Народното събрание мораториум, МЗХ и ИАГ се фокусират върху законодателни промени, с които да се подобри контролът върху незаконната сеч. Предприети са необходими оперативни действия за насочване на усилията към пресичане на незаконните дейности в горите и и санкциониране на нарушителите. Проектът за нова наредба за инвентаризация и планиране е вече завършен. 

Предложените от нас промени в нормативните актове, свързани с горското стопанство, бяха приети добре от заинтересовани страни и организации от екологичния, дърводобивния и преработвателен сектор, браншови и професионални съюзи, асоциации на собственици на гори и държавната администрация.

В какви насоки се ориентира новия Закон за горите?

Промените по Наредбата за сечите в горите предвиждат възстановяване на нормалните интензивности в горските насаждения, чрез което ще се създадат условия за  увеличаване на дела на горите с неравномерна структура, запаса на дървесина и устойчиво подъдржане на всичките им функции. Като по този начин се поддържа екологичната среда при смяната на старо с ново поколение гора ще бъде минимална.

Ще се завишат и изискванията за персоналната отговорност на регистрираните лесовъди и фирмите при планиране, маркиране и провеждане на сечите. Беше подготвен изцяло нов документ - Наредбата за инвентаризацията на горските територии, която ще дава възможност за по-надеждно планиране в горите. В поднормативния акт е описан редът за изготвяне на областните планове за горско­стопанско развитие. Чрез тях планирането ще може да се прави по по-публичен начин, с повече участие на местните хора, които да могат да се включват при определянето на целите и начините за стопанисване в горите.

Първо, предлагат се промени в начина на планиране за маломерните имоти с площ до 2 ха. Въвежда се задължително планиране чрез изработване на горскостопански програми за тези имоти, като по този начин се преустановява създадената досега възможност за осъществяване на ползване от горските територии, без наличие на горскостопански план или програма. Тези мерки ще ограничат изсичането в кратък период на малките частни горски парцели.

Измененията предвиждат преминаване на задължителни писмени и практически изпити за лицата със средно лесовъдско образование при първоначално регистриране в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика. Такива изпити ще се полагат при отнемане на регистрацията поради нарушения на ЗГ и повторното регистриране след изтичане на 12 месечния срок от влизане в сила нанаказателното постановление. Така ще се прекрати практиката за осъществяване на дейности в горските територии от лица без необходимите знания и квалификация.

Предоставя се възможност на служителите от държавните горски и ловни стопанства да могат да съставят актове и в района на дейност на други териториални поделения от едно държавно предприятие.

В проектоизмененията се включва да бъде изградена електронна онлайн система от Изпълнителна агенция по горите, която да служи за проследяване на движението на добитата дървесина в реално време. Предлаганите промени ще дадат възможност на държавните горски предприятия да разкриват постоянни контролни горски пунктове (КГП), там, където е целесъобразно и необходимо.

Обмисля се възможността след 2016г. да се въведе изискване автомобилите, извършващи транспорт на дървесина, да бъдат оборудвани с СРS устройства, чрез които да се извършва контрол при транспортирането й. От същата дата се въвежда видеонаблюдение във всички обекти за търговия и преработка с дървесина. Предвижда се забрана за извършване на добив на дървесина в тъмната част на денонощието.

В Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти се въвеждат възможности за предлагане на дървесина от страна държавните горски предприятия в други мерни единици. Това ще улесни прилагането на мерките за контрол върху дървесина.

Въвеждат се Общи условия, които ще бъдат одобрявани от министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице, както и клаузи за различните видове процедури - за възлагане на дейности, за продажба на дървесина на корен и от склад, включително за дългосрочно договаряне. Законовите промени ще отговорят на очакванията на бизнеса за повече сигурност и предвидимост.

Не би ли било по-разумно ако България изнася преработен материал, вместо непреработена дървесина, за да се спре незаконното изсичане?

Износът на преработен дървен материал ще допринесе за повишаване на заетостта на населението, осигуряване на работни места, увеличаване на БВП, както и цялостен икономически растеж.

Ще бъде ли отменен предсрочно наложеният мораториум?

Предложението за изменение на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове, което подготвят МЗХ и ИАГ, ще бъде завършено до края на настоящия месец и предложено на Министерски съвет да го внесе в Народното събрание за разглеждане.

Според вас наводненията дължат ли се до някаква степен на изсичането на дървесината?

Известна е водоохранната функция на горите. Когато в една гора се провежда сеч по лесовъдските правила и изисквания, с нея се подобрява нейната хидрологична функция, тоест, тя превръща валежите в максимална степен във вътрешно-почвен отток. Но когато количеството вода надхвърля този капацитет, тя спира да изпълнява тази функция. 

Почти през цялата минала година валежите бяха над нормата за страната ни. Имаше дни и седмици, когато по места за няколко часа падаха месечни и дори сезонни норми на валежите. Това даде своето отражение. Изсичането не е и не може да бъде единствената причина за наводненията. 

Проблемът е много по-комплексен и той се свързва повече с климатичните промени, с решаване на проблеми с инфраструктурата. Затова не можем да обвиняваме само и единствено незаконната сеч. Още повече, че тя не е с такива размери, че да предизвика всички тези бедствия.

Около 1 млн. куб. м. дървесина са паднали по време на снежните бури. Ще бъдат ли оползотворени тези количества?

Досега през есенно-зимния сезон имаме загубени около половин милион кубически метра дървесина, повалена от ледове, мокри снегове. Възможно е това количество да се увеличи след последните снегове. Това са големи загуби.

Повалената дървесина трябва да бъде оползотворена по най-бързия начин. За да се разчисти терена, в близките 2 години ще се провеждат сечи с по-голяма интензивност и върху по големи площи. Искам да обърна внимание на обществеността, че тук става въпрос за "принудително усвояване" на повалените дървета, а не за незаконна сеч. След сечта оголените от природни бедствия площи ще бъдат възобновени.

Коментари: 0