Кюстендил представи туристическите възможности по „Стратегия Дантелетика“

Представители на местната общинска власт, координаторите на проекта, както и представители на туристическия бранш взеха участие в интерактивна заключителна пресконференция

Кюстендил представи туристическите възможности по „Стратегия Дантелетика“
420 ~ 2 мин. четене

На 25 ноември 2014 г., в рамките на проект „Дестинация Кюстендил -Невестино - Земен – природа, традиции и хилядолетна история“, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-03/2012/005 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, се проведе еднодневен туристически форум.

На него представители на местната общинска власт, координаторите на проекта, както и представители на туристическия бранш взеха участие в интерактивна заключителна пресконференция. „Изключително радостна съм да видя реализацията на този проект, който се случва след дългогодишни усилия за насочване на вниманието на туристите към богатствата, които включва регионът“, приветства гостите на пресконференцията зам.-кметът на Община Кюстендил Надя Каратова.

Тя подчерта колко много работа и старание са положени за този проект, който позволява да бъде рекламиран изключително широко туристическият продукт по дестинацията „Кюстендил – Невестино – Земен“.

Координаторите на проекта Зоя Александрова, Десислава Алайкова и Деница Димитрова представиха свършеното до момента по този проект за повишаване на регионалния туристически потенциал. „Бяха изработени четири туристически пакета, които бяха презентирани на множество национални и международни туристически изложения, а през януари дестинацията предстои да бъде презентирана на изложение в Истанбул“, съобщи новината Десислава Алайкова.

Зам.-кметът на Община Земен Даниела Владимирова представи пред участниците всички значими културно-исторически обекти, местните празнични фестивали и обичаи, включени в този проект и характеризиращи региона. Тя разказа и за тракийското племе дантелети, което е населявало земите по средното течение на река Струма, днешните Кюстендилско и Дупнишко полета и планините западно от тях. На тяхно име римляните през І-II век наричат цялата област на Кюстендилско Краище — Дантелетика (Danteletike) – име, което авторите са дали на проекта, обясни Даниела Владимирова. Тя подчерта интересните туристически обекти, които са включени в дестинацията, сред които: Римски терми, Късноантична и средновековна крепост „Хисарлъка“ (Акропол Пауталия), Чифте баня, множество средновековни църкви, манастири и джамии, крепостта Землънград и други.

Сред разискваните въпроси бяха възможностите за фототуризъм и излагане на направените фотографии на специални фотопленери.


Този документ е създаден в рамките на проект: „Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции и хилядолетна история“ в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №, BG161PO001/3.2-03/2012/005  по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община  Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Подкрепи Economic.bg