Министерство на енергетиката по казуса \"Химко - Враца\"

Economic.bg получи отговор за действията, които ведомството ще предприеме по случая

Министерство на енергетиката по казуса \

Търсейки отговор за действията, които ще бъдат предприети за опазване на обществения интерес и какви ще са следващите стъпки на министерството и подопечните му предрпиятия по казуса "Химко - Враца" АД, Economic.bg изпрати въпроси до министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Публикуваме въпросите, които изпратихме към Министерство на енергетиката и отговорите, които получихме, без никаква редакционна намеса. 

1.    Като принципал на най-големите кредитори на Химко АД – НЕК и „Булгаргаз“, запозната ли сте с определението на съда за свикване на събрание на кредиторите?

2.    Какви действия ще предприемете за опазване на обществения интерес за събиране на вземанията и колко точно са те?

3.    Имали ли сте среща – Вие или представители на двете предприятия с ANJ Group Corp. и запозната ли сте с инвестиционните им намерения?

4.    Имате ли претенции към становището на синдика Росица Томова?

5.    Какво, според Вас, налага свикване на събрание на кредиторите и съдебно решение в тази насока?

6.    Има ли резон в решението на Врачанския съд да свика събрание на кредиторите и запознати ли сте със становището на синдика Росица Томова по това решение?

7.    Какви ще са следващите стъпки на министерството и подопечните ви предприятия по казуса „Химко“ АД?

В действията си по казуса „Химко“, както и във всички свои решения, Министерството на енергетиката се ръководи от необходимостта да бъде защитен в максимална степен държавният интерес.

Събранието на кредиторите на „Химко“ АД на 15 декември е насрочено, за да бъде обсъдено постъпило становище от ANJ Group Corp. по обявената процедура за осребряване на активите на предприятието  и за да се вземе решение за „законосъобразно и целесъобразно осребряване на имуществото на длъжника без опасност за ощетяване на същия и кредиторите му“.

Правомощията на събранието на кредиторите са определени в чл. 677 от Търговския закон. За метода и условията на оценка на имуществото и реда и начина на осребряването му, кредиторите са гласували на събрание на кредиторите, проведено на 26.07.2012 год. Тогава е взето решение, че  „редът и начинът на осребряване на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността, които не са обезпечени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, да се определят от синдика с цел достигане на по – висока продажна цена“. От това следва, че събранието на кредиторите е предоставило на синдика оперативна самостоятелност и възможност за преценка при избора на ред и начин за осребряване на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността. Затова синдикът е длъжен да предприема опити за осребряване, като следва процедурите, предписани в закона. За спазването на законовите изисквания в този процес следи съдът.

На обявените търгове за продажба на предприятието на „Химко“ АД/н/, не са се явили кандидати, поради което синдикът, след разрешение на съда по несъстоятелността,  е пристъпил към оценка и продажба на площадката на длъжника при условията на чл. 718 от Търговския закон.

Министерството на енергетиката счита, че главната цел на производството по несъстоятелност е защита интересите на кредиторите и тяхното максимално удовлетворяване чрез осребряване на масата на несъстоятелността.

В случай, че депозиралият становището АNJ Group Corp. проявява интерес към активите на Химко АД/н/, същият може да участва в следващи търгове при условията на чл. 718 от ТЗ. Министърът на енергетиката не е провеждал среща с представители на АNJ Group Corp.

Булгаргаз ЕАД и НЕК ЕАД са най-големите кредитори на Химко АД (н) съответно с 60.4% и 23.5% от общите вземания от дружеството. След преобразуване на вземанията съгласно оздравителния план на Химко АД(н) и изплащане на незначителна част от тях, „Булгаргаз“ ЕАД има да получава 52.6 млн. лв. от торовия завод, а НЕК ЕАД – 20.5 млн. лв.

Всички действия на Министерството на енергетиката, на НЕК и на Булгаргаз са насочени към събиране на вземанията и прекратяване на извършването на разходи по производството по несъстоятелност на „Химко“ АД (н).

Коментари: 0