Над 5% спад на чуждестранните инвестиции

Инвестициите в секторите промишленост и услуги формират 61.6% от общия обем

Над 5% спад на чуждестранните инвестиции
396 ~ 2 мин. четене
Автор: Ивайла Раденкова

Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2014 г. възлизат на 21 953 млн. евро по предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Те са с 5.9% по-малко в сравнение с 2013 г.

През миналата година стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността е  945 млн. евро. както и в сектора на услугите (в това число влизат търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 576 млн. евро. Общо, тези дейности формират 61.6% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял намалява с общо 2.9 пункта  спрямо предходната година. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции достигат 994 млн. евро, или със 7.0% повече от 2013 г.


Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи  (ДМА) във всички сектори на икономиката са 21 493 млн. лв. и в сравнение с предходната година те нарастват с 18.8%.

Най-голям брой инвестиции в ДМА съответно са вложени в промишления сектор – 6 287 млн. лв., и в сектора на услугите – 4 815 млн. лв. През предходната година тези сектори заедно формират 51.7% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство“ са много по-малко – 1 928 млн. лв. и са с 48.3% повече в сравнение с 2013 г.


През предходната година е регистрирана промяна в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции нараства със 7.1 пункта в сравнение с предходната година и достига 46.1%. 

Същевременно намаляват вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура - с 6.2 пункта, за закупуване на земя - с 1.8 пункта , и за транспортни средства - с 0.4 пункта, които формират съответно 27.0, 5.7 и 11.1% от общия обем инвестиции в ДМА.

Подкрепи Economic.bg